TAILIEUCHUNG - Tài liệu khóa học Quản trị ngân hàng thương mại (Khóa học tổ chức cho tập đoàn điện lực Việt Nam - EVN) : Phần 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

 Tài liệu khóa học Quản trị ngân hàng thương mại (Khóa học tổ chức cho tập đoàn điện lực Việt Nam - EVN) gồm 9 chuyền đề. Phần 1 sau đây gồm 4 chuyên đề đầu tiên với các nội dung cụ thể sau: Chuyên đề 1 - Tổng quan về NHTM và xu hướng phát triển, Chương 2 - Huy động vốn và quản lý huy động vốn của NHTM, Chuyên đề 3 - Nghiệp vụ tín dụng của NHTM, Chuyên đề 4: Quản lý tài sản và nguồn vốn của NHTM. | TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TÊ Quốc DÂN TRUNG TÂM BỖI DƯỠNG VÀ TƯ VẨN VỂ NGÂN HÀNG - TÀI CHĨNH TÀI LiỆU KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHOÁ HỌC TỔ CHỨC CHO TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM - EVN BIÊN SOẠN 1- . PHAN THU HÀ 2- . ĐÀM VĂN HUỆ 3- . NGÔ KIM THANH 4- THS. NGUYỄN ĐỨC HIEN 5- THS. LÊ THANH TÂM TRÌNH BÀY 1- TRẦN THUỲ DƯƠNG 2- LÊ THU HƯƠNG 3- LÊ THANH BĨNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ Quốc DÂN TRUNG TÂM BÓI DƯỠNG VÀ TƯ VẨN VỂ NGÂN HÀNG - TÀI CHĨNH CHUYÊN Ể 1 TỔNG QUAN VỀ NHTM VẢ xu THÊ PHÁT TRIỂN KHOÁ HỌC TỔ CHỨC CHO TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM - EVN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ Quốc DÂN TRUNG TÂM BÓI DƯỠNG VÀ TƯ VẨN VỂ NGÂN HÀNG - TÀI CHĨNH CHUYÊN Ể 2 Huy ĐỘNG VỐN VÀ QUẢN lý Huy ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHOÁ HỌC TỔ CHỨC CHO TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM - EVN

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.