TAILIEUCHUNG - Đáp án Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh

Đáp án Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh sau đây bao gồm những đáp án đúng trong đề thi Tiếng Anh tại kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015. Đây là tài liệu hữu ích cho các em học sinh đang luyện thi môn Tiếng Anh. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐÁP ÁN Môn thi TIẾNG ANH A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 8 0 điểm Câu hỏi Mã đề thi 194 362 425 582 796 931 1 C A C D C A 2 A D A C A 1 B 3 D C B A B X 4 D C A B C 5 C C D B B B 6 C B C D f B A 7 A C D D Ld A 8 B D D A B C 9 B B A D D B 10 D A A C A B 11 D D C 11 A B 12 D A D B 1 C D 13 C B D A C A 14 A D C D D D 15 A C D a C C 16 C B D A A C 17 C A kB B D D 18 A A C D D 19 D D D B B 20 B B X X A A B A 21 A A t C C A D 22 D k Hr B B A A 23 C V A D D D D 24 B B C C B D 25 D A D A C D 26 C t J A C B A C 27 B B A B B 28 D B B B D C 29 B C A D B C 30 C A D B A A 31 B D D A C D 3 2 A A B C A C 33 A B C C D B 34 B C C C D A 35 D C B D B B 36 B D D B C A 37 B C A B C C 38 A B C B C A 39 D A A D D D 40 C D B D A A 41 B D C D C D 1 Câu hỏi Mã đề thi 194 362 425 582 796 931 42 C A C A A C 43 C A D C A A 44 C A B A A C 45 B A B A A A 46 D B A A D A 47 A D B C B A 48 C D B A D B 49 D C A A C B 50 A B C C B bD 51 B D D B B 52 D C A B B A 1 53 A C D C D J3 54 B C B B B B 55 A C D C C C 56 A A B D D D 57 A C C D A C 58 A D A C A C 59 B B A A C D 60 D D A C C D 61 C B A D D B 62 A D C B C B 63 D B A A A A 64 B D C D D D B. PHẦN VIẾT 2 0 điểm I. Viết tiếp câu 0 1 điểm x 5 cũ 0 5 điểm Câu 1 Unless John change his working style he will be sacked soon. Câu 2 He invited me to come to .is 18th birthday party. Câu 3 This new tea hi g mt hod is believed to be more effective than the old one. Câu 4 Not ur il he was halfway through the task did he realize how difficult it was. Hoặc Nc urn he w halfway through it did he realize how difficult the task was. Câu 5 You should not have left the class without asking for your teacher s permission. II Viết đOạ n văn 1 5 điểm

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.