TAILIEUCHUNG - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 6 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 6: Đại số Boolean và mạch logic" trình bày các nội dung: Giới thiệu, đại số Boolean, hàm Boolean, các cổng luận lý, thiết kế của mạch kết hợp, câu hỏi và bài tập. nội dung chi tiết. | Chương 6 ĐẠI SỐ BOOLEAN VÀ MẠCH LOGIC I IÃ ĩ zJ I mn INỌI aung . Giới thiệu . Đại số Boolean . Hàm Boolean . Các cổng luận lý . Mạch Logic . Thiết kế của mạch kết hợp . Câu hỏi và bài tập iZTrn TI-ITỂII G yx IH U o Đại số Boole được phát minh bởi nhà toán học Anh George Boole vào năm 1854. o Đại số Boole nghiên cứu các phép toán thực hiện trên các biến chỉ có 2 giá trị 0 và 1 tương ứng với hai trạng thái luận lý sai và đúng hay không và có của đời .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN