TAILIEUCHUNG - Hệ thống kế toán chi phí theo công việc và theo qui định

Kế toán chi phí là một nhánh của kế toán, có nhiệm vụ lưu chép chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc sản xuất mỗi đơn vị sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp. Các nhà quản lý có thể sử dụng thông tin này vào nhiều mục đích: | HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ THEO CÔNG VIỆC VÀ THEO QUY TRÌNH Chương 03 2 Chức năng lập kế hoạch và kiểm soát. Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng Đánh giá tính hiệu quả và hiệu lực của các hoạt động. Xác định chi phí sản xuất cho từng đơn vị sản phẩm. Hệ thống kế toán chi phí cung cấp các thông tin giúp cho việc ra quyết định để đi đến thành công. HỆ THỐNG KẾ TÓAN CHI PHÍ Trình bày hàng tồn kho và giá vốn hàng bán Theo dõi các nguồn tài nguyên tiêu thụ của các sản phẩm và dịch vụ Quản lý việc tiêu thụ các nguồn lực của các hoạt động Đánh giá và khen thưởng đối với thành tích làm việc của nhân viên . Hệ thống kế toán chi phí là các quy trình và kỹ thuật được sử dụng bởi các nhà quản trị HỆ THỐNG KẾ TÓAN CHI PHÍ KẾ TÓAN CHI PHÍ THEO CÔNG VIỆC THIẾP CƯỚI THỰC ĐƠN KẾ TÓAN CHI PHÍ THEO QUY TRÌNH Xác định chi phí theo quy trình X/đ CF theo đơn đặt hàng (công việc) Thường là sản xuất cho khoản mục lớn, đơn lẻ và chi phí cao. Được xây dựng để sản xuất từng đơn đặt hàng không phải sản xuất hàng loạt. Rất nhiều loại chi phí sẽ tập hợp trực tiếp cho từng công việc đó CÁC QUY TRÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ CƠ BẢN Các trường hợp sử dụng tính giá theo đơn đặt hàng: Đơn đặt hàng in ấn đặc biệt Công trình xây dựng Cũng được sử dụng trong các ngành công nghiệp dịch vụ Bệnh viện Các hãng luật CÁC QUY TRÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ CƠ BẢN Xác định chi phí theo quy trình X/đ CF theo từng đơn đặt hàng Thường dùng trong quá trình sản xuất những khoản mục nhỏ, giá trị không lớn. Quá trình sản xuất hàng loạt theo một quy trình tự động. Các loại chi phí không tập hợp trực tiếp cho từng đơn vị sản phẩm. CÁC QUY TRÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ CƠ BẢN Xác định chi phí theo quy trình X/đ CF theo từng đơn đặt hàng Tính giá theo quy trình áp dụng trong trường hợp cụ thể sau: Nhà máy hóa dầu Nhà máy sơn Nhà máy giấy CÁC QUY TRÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ CƠ BẢN Tính giá thành theo quy trình Tính giá thành theo từng đơn đặt hàng Công việc Chi phí NVL trực tiếp Chi phí NC trực tiếp Tính trực tiếp cho từng công .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.