TAILIEUCHUNG - TRIẾT VÀ SỰ CHUYỂN HÓA 6

Nhận thức kinh nghiệm là cấp độ thấp của quá trình nhận thức lý tính, được nảy sinh trực tiếp từ thực tiễn (lao động sản xuất, đấu tranh xã hội, thực nghiệm khoa học ) và mang lại tri thức kinh nghiệm. | Nhận thức kinh nghiệm là cấp độ thấp của quá trình nhận thức lý tính được nảy sinh trực tiếp từ thực tiễn lao động sản xuất đấu tranh xã hội thực nghiệm khoa học. và mang lại tri thức kinh nghiệm. Tri thức kinh nghiệm bị giới hạn ở lĩnh vực sự kiện và chủ yếu dừng lại trong việc miêu tả so sánh đối chiếu phân loại sự kiện thu được nhờ quan sát và thí nghiệm. Là kết quả giao thoa giữa cảm tính và lý tính nên tri thức kinh nghiệm vừa cụ thể sinh động vừa trừu tượng khái quát. Vì vậy nó vừa có vai trò to lớn trong việc hướng dẫn sinh hoạt hằng ngày của con người vừa là chất liệu ban đầu làm nảy sinh phát triển lý luận khoa học. Kinh nghiệm là cơ sở không chỉ để kiểm tra sửa đổi bổ sung lý luận đã có mà còn để tổng kết khái quát xây dựng lý luận mới. Có hai loại tri thức kinh nghiệm đan xen vào nhau trong quá trình phát triển nhận thức xã hội là tri thức kinh nghiệm thông thường và tri thức kinh nghiệm khoa học. b Nhận thức lý luận Nhận thức lý luận là cấp độ cao của quá trình nhận thức lý tính. Mặc dù lý luận nảy sinh từ trong quá trình tổng kết khái quát kinh nghiệm nhưng lý luận không hình thành một Page 287 of 487 cách tự phát từ kinh nghiệm và cũng không phải mọi lý luận đều xuất phát từ kinh nghiệm. Do tính độc lập tương đối mà lý luận có thể xuất hiện trước dữ kiện kinh nghiệm. Nhận thức lý luận mang lại tri thức lý luận có tính gián tiếp tính trừu tượng khái quát cao cho phép hiểu được cái chung tất yếu quy luật bản chất sâu sắc bên trong của đối tượng. Tri thức lý luận có độ chính xác cao hơn và phạm vi bao quát rộng hơn tri thức kinh nghiệm. Khi lý luận xâm nhập vào quần chúng tức được vật chất hóa thì nó biến thành sức mạnh vật chất. Vì vậy lý luận có vai trò to lớn - kim chỉ nam trong việc chỉ đạo hướng dẫn hoạt động thực tiễn của con người Không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng . Tuy nhiên lý luận cũng có thể xa rời thực tiễn cuộc sống khi đó nó trở thành ảo tưởng. Khả năng này càng lớn nếu nó là lý luận không khoa học và được bảo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.