TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ CHƯƠNG I, II, III - Đề 2

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử chương i, ii, iii - đề 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ CHƯƠNG I II III - Đề 2 1. Trong dao động điều hoà vận tốc biến đổi A. Cùng pha với li độ B. Ngược pha với li độ C. Trễ pha rc 2 so với li độ D. Sớm pha rc 2 so với li độ 2. Đối với một chất điểm dao động cơ điều hoà với chu kì T thì A. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian nhưng không điều hoà. B. Động năng và thế năng đều biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T. C. Động năng và thế năng đều biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T 2. D. Động năng và thế năng biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì 2T. 3. Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là 62 8cm s và gia tốc cực đại là 2m s2. Lấy n2 10. Biên độ và chu kì dao động của vật là A. A 10cm T 1s B. A 1cm T 0 1s C. A 2cm T 0 2s D. A 20cm T 2s 4. Một vật nhỏ có khối lượng m 400g được treo vào một lò xo khối lượng không đáng kể độ cứng k 40N m. Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ vật dao động điều hoà. Chọn gốc toạ độ tại VTCB chiều dương hướng xuống gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Phương trình dao động của vật là A. x 5cos 10t - n B. x 10cos10t C. x 10cos 10t n D. x 5cos10t 5. Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại nhỏ khối lượng m 1g tích điện dương q 5 được treo vào một sợi dây mảnh dài 1 4m trong điện trường đều có phương nằm ngang có E m tại một nơi có gia tốc trong trường g 9 79m s2. Con lắc ở vị trí cân bằng khi phương dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc A. 300 B. 200 c. 100 D. 600 6. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương x1 4 V3 cosKM cm và x1 4sin1 M cm . Vận tốc của vật tại thời điểm t 2s là A. v 20rt cm s B. v 40K cm s C. v 20 cm s D. v 40 cm s 7. Phát biểu nào sau đây không đúng A. Trong quá trình truyền sóng pha dao động được truyền đi còn các phần tử của môi trường thì dao động tại chỗ. B. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng. C. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.