TAILIEUCHUNG - Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 8 học kì 1

Tham khảo "Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 8 học kì 1" với nội dung liên quan đến các kiến thức như: nhân chia đa thức, diện tích đa thức, phân thức đại số,. Tham khảo để phục vụ nhu cầu học và ôn tập có hiệu quả hơn các em nhé! | ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KỲ I LỚP 8 Đề số 1 Thời gian làm bài 90 phút A. MA TRẬN BẢNG HAI CHIỀU Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Nhân chia đa 1 2 2 1 6 thức 0 25 0 5 0 5 1 5 2 75 Phân thức đại số 1 0 25 1 0 25 2 1 75 2 0 5 6 2 75 Tứ giác 1 0 25 1 0 25 1 1 1 0 25 1 1 75 5 3 5 Diện tích đa giác 2 0 5 2 0 5 4 1 Tổng 5 1 25 9 4 25 7 4 5 21 10 Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là số điểm cho các câu ở mồi ô đó B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 4a 4b và 13 . Câu 1. Giá trị x thoả mãn x2 16 8x là A. x 8 B. x 4 C. x - 8 D. x - 4 Câu 2. Kết quả của phép tính 15x2y2z 3xyz là A. 5xyz B. 5 x2y2z C. 15xy D. 5xy Câu 3. Kết quả phân tích đa thức 2x - 1 - x2 thành nhân tử là A. x - 1 2 B. - x - 1 2 C. - x 1 2 D. - x - 1 2 Câu 4. Điền vào chỗ . đa thức thích hợp a 2x y2 . . 8x3 y6 b 27x3 27x2 9x 1 3x 1 2 . Câu 5. Mẫu thức chung của hai phân thức x 2 và-------- -t-1 - bằng A. 2 1-x 2 B. x 1-x 2 C. 2x 1-x D. 2x 1-x 2 Câu 6. Kết quả của phép tính - 1 X A x2 4x - 2 B 2x 1 2x x 2 Câu 7. Đa thức M trong đẳng thức A. 2x2 - 2 B. 2x2 - 4 -x là 2 x2 2x - 2 D. - 1 x . 2x 2 - 2 M - là x 1 2x 2 C. 2x2 2 D. 2x2 4 Câu 8. Điều kiện xác định của phân thức 3x -1 9x2 -1 là 1 A. x 3 B. x - 1 3 C. x 1 và x - 1 33 D. x 9 Câu 9. Khẳng định nào sau đây là sai A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi. B. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành. C. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông. D. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông. Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A AC 3cm BC 5cm Hình 1 . Diện tích của tam giác ABC bằng A. 6cm2 B. 10cm2 B K C. 12cm2 D. 15cm2 Câu 11. Trong hình 2 biết ABCD là hình thang vuông BMC là tam giác đều. Số đo của góc ABC là A. 600 B. 1300 C. 1500 D. 1200 Hình 2 Câu 12. Độ dài hai đường chéo của một hình thoi bằng 4cm và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.