TAILIEUCHUNG - TÌNH THẾ CÁCH MẠNG 7

Hai là, không phải chỉ có các quan hệ xã hội hiện đang tồn tại mà cả các quan hệ xã hội trong quá khứ cũng góp phần quyết định bản chất con người đang sống, bởi vì trong tiến trình lịch sử của mình, con người dù muốn hay không cũng phải kế thừa di sản của những thế hệ trước đó. | mà trước hết là các quan hệ sản xuất bởi vì các quan hệ này đều trực tiếp hoặc gián tiếp chi phối các quan hệ xã hội khác. Hai là không phải chỉ có các quan hệ xã hội hiện đang tồn tại mà cả các quan hệ xã hội trong quá khứ cũng góp phần quyết định bản chất con người đang sống bởi vì trong tiến trình lịch sử của mình con người dù muốn hay không cũng phải kế thừa di sản của những thế hệ trước đó. Ba là bản chất con người không phải là cái ổn định hoàn chỉnh bất biến sau khi xuất hiện mà nó là một quá trình luôn biến đổi theo sự biến đổi của các quan hệ xã hội mà con người gia nhập vào. Tuy nhiên khi nghiên cứu luận điểm Bản chất con người là sự tổng hoà các mối quan hệ xã hội cần chú ý 2 điểm Thứ nhất khi khẳng định bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội Mác không hề phủ nhận mặt tự nhiên sinh học trong việc xác định bản chất con người mà chỉ muốn nhấn mạnh sự khác nhau về bản chất giữa con người và động vật cũng như nhấn Page 450 of 487 mạnh sự thiếu sót trong các quan niệm triết học về con người của các nhà triết học trước đó là không thấy được mặt bản chất xã hội của con người. Thứ hai cần thấy rằng cái bản chất không phải là cái duy nhất mà chỉ là cái chung nhất sâu sắc nhất do đó trong khi nhấn mạnh bản chất xã hội của con người không thể tách rời cái sinh học trong con người mà cần phải thấy được các biểu hiện riêng biệt phong phú và đa dạng của mỗi cá nhân về cả phong cách nhu cầu và lợi ích trong cộng đồng xã hội. Câu 56 Phân tích mối quan hệ giữa cá nhân - tập thể - xã hội. Ý nghĩa của vấn đề này ở nước ta hiện nay 1. Cá nhân và nhân cách Trong quá trình tìm hiểu về con người khái niệm cá nhân giúp ta tiếp cận với đặc điểm về chất của mỗi con người cụ thể. Đặc điểm ấy được thể hiện qua khái niệm nhân cách. Khi xem xét con người là đại diện của giống loài thì con người tồn tại với tư cách là một cá nhân. Bất cứ một con người nào cũng là một cá nhân đại diện cho giống loài người đồng thời là một phần tử đơn nhất tạo thành giống loài ấy. Còn xem

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.