TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_Thpt Trương Đình

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_thpt trương đình', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giáo viên biên soạn Trương Đình Den ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 4. NĂM HỌC 08-09 Môn Vật Lý. Thời gian 90phút Số câu trắc nghiệm 50 câu . Câu 1. Khi con lắc đơn dao động với phương trình s 5sin 10 t thì thế năng của nó biến đổi với tần số A. 2 5 Hz B. 5 Hz C. 10 Hz D. 18 Hz Câu 2. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình dao động thành phần là X1 5sin1 0nt cm và X2 5sin 10nt cm . Phương trình dao động tổng hợp của vật là A. X 5sin 10nt cm . B. X 5 73 sin 10nt cm . C. X 5 73 sin 10nt cm . D. X 5sin 10nt cm . 4 2 Câu 3. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 10N m vật có khối lượng 25g lấy g 10m s2. Ban đầu người ta nâng vật lên sao cho lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động trục ox thẳng đứng chiều dương hướng xuống. Động năng và thế năng của vật bằng nhau vào những thời điểm là A. t 3 k s. B. t 3 k s. C. t - k s. D. Một đáp số khác . 80 40 80 20 80 40 Câu 4. Một con lắc đơn được treo tại trần của 1 toa xe khi xe chuyển động đều con lắc dao động với chu kỳ 1s cho g 10m s2. Khi xe chuyển động nhanh dần đều theo phương ngang với gia tốc 3m s2 thì con lắc dao động với chu kỳ A. 0 978s B. 1 0526s C. 0 9524s D. 0 9216s Câu 5. Một vật dao động điều hoà theo phương trình X 4cos 6nt cm. Vận tốc của vật đạt gia trị 12ncm s khi vật đi 6 qua ly độ cm B. 2cm C. 2yj3 cm D. 273 cm Câu 6. Một con lắc đơn khối lượng 40g dao động trong điện trường có cường độ điện trường hướng thẳng đứng trên Xuống và có độ lớn E m cho g 10m s2. Khi chưa tích điện con lắc dao động với chu kỳ 2s. Khi cho nó tích điện q thì chu kỳ dao động là A. 2 4s B. 2 236s C. 1 5s D. 3s Câu 7. Xét 2 điểm A và B nằm trên cùng phương tuyền sóng AB d. Gọi k là một số nguyên . Chọn câu đúng A. Hai điểm A B dao động ngược pha khi d 2k 1 X. B. Hai điểm A B dao động cùng pha khi d k Ả2 C. Hai điểm A B dao động vuông pha khi d k Ả 4 điểm A B dao động vuông pha khi d 2k 1 Ả4 Câu 8 Sóng truyền trên

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.