TAILIEUCHUNG - ĐỀ ÔN TẬP LUYỆN THI DẠI HỌC – CAO ĐẲNG ĐỀ 03

Tham khảo tài liệu 'đề ôn tập luyện thi dại học – cao đẳng đề 03', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ ÔN TẬP LUYỆN THI DẠI HỌC - CAO ĐẲNG ĐỀ 03 Cau 1. Đề TSCĐ_2008 Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u cos 20t -4x cm x tính bằng mét t tính bằng giây . Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng A. 5 m s. B. 4 m s. C. 40 cm s. D. 50 cm s. Cau 2. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C hiệu điện thế có biểu thức u U0cos wt thì cường độ dòng điện có biểu thức i I0 cos wt ọ . Trong đó I0 ọ được xác định bởi hệ thức tương ứng là U 0 n A. I0 07- và ọ Un B. I0 và ọ - Cau 3. Chọn kết luận sai về hiện tượng cộng hưởng A. Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại khi tấn số của lực cưỡng bức bằng tấn số riêng cảu hệ dao động được gọi là sự cộng hưởng. B. Biên độ dao động cộng hưởng càng lớn khi ma sát càng nhỏ. C. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi ngoại lực cưỡng bức lớn hơn lực ma sát gây tắt dần. D. Hiện tượng cộng hưởng có thể có lợi hoặc có hại trong đời sống và trong kĩ thuật. Caiu 4. Đề TSCĐ_2008 Một đoạn mạch gồm tụđiện có điện dung C điện trở thuần R cuộn dây có điện trở trong r và hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u U V2 coswt V thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là I. Biết cảm kháng và dung kháng trong mạch là khác nhau. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là A. r R I2. B. I2R. C. U2. D. UI. _ R r Caiu 5. Đề TSCĐ 2008 Một đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở thuần 100 Q cuộn dây thuần cảm cảm thuần có hệ số tự cảm 1H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế n u 200-Ỉ2cos 00nt V .Thay đổi điện dung C của tụ điện cho đến khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng A. 200 V B. 10072 V. C. 50V2 V Caiu 6. Trong một dao động điều hòa A. Biên độ là giá trị cực đại của li độ B. Tần số phụ thuộc vào li độ C. Li độ là giá trị cực đại của biên độ D. Li độ không thay đổi Caiu 7. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm hiệu điện thế có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.