TAILIEUCHUNG - Engineering Materials 2 An Introduction to Microstructures, Processing and Design

Tham khảo sách 'engineering materials 2 an introduction to microstructures, processing and design', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Engineering Materials 2 An Introduction to Microstructures Processing and Design Engineering Materials 2 An Introduction to Microstructures Processing and Design Second Edition by Michael F. Ashby and David R. H. Jones Department of Engineering Cambridge University England OXFORD AUCKLAND BOSTON JOHANNESBURG MELBOURNE NEW .