TAILIEUCHUNG - Giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 6', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phần 5 THÍ NGHIỆM ĐỘNG Cơ ĐIỆN MỘT CHIỂU Thí nghiêm sô 25 KHẢO SÂT ĐỘNG cơ ĐIỆN MỘT CHIÊU Học sinh Lớp Ngày thí nghiêm Giáo viên hướng dẫn Điểm I. MỤC ĐÍCH - Nắm vững cấu tạo kết cấu của động cơ điện 1 chiều. - So sánh với cấu tạo máy phát điện 1 chiều. - Biết xác định các lượng định mức của động cơ điện 1 chiều. II CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM - Xe thí nghiệm số 5 - Đồng hồ hiện số. III NỘI DUNG 1. Quan sát kết cấu đọc nhãn hiệu xác định các lượng định mức. 2. Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm. 3. Ghi lại các thông sỏ kỹ thuật. IV CÁC BƯỚC TIẾN HÃNH THÍ NGHIỆM 1. Đọc nhãn hiệu ghi lại các lượng định mức. 72 2. Tháo hộp đấu dây 3. Đấu nối theo sơ đồ sau. 4. Ghi lại các chỉ số của fì . Q2 V . YÊU CẨU BÁO CÁO 1. Dựa vào các thông số đọc được hãy điền vào bảng sau Các lượng định mức 1 dm uđm Idm Trị sô 2. Điền vào bảng sau Đồng hổ Q Chỉ sô 3. Anh chị hãy cho biết số chỉ cua W w2 là điện trở của cuộn dây gì Hãy nhận xét về các giá trị điện trở đó Nhận xét thí nghiệm 73 Thí nghiêm sô 26 ĐẢO CHIỀU ĐỘNG Cơ ĐIỆN MỘT CHIỂU Học sinh Lớp Ngày thí nghiệm Giáo viên hướng dẫn Điểm I. MỤC ĐÍCH - Học sinh nắm vững các phương pháp đảo chiều động cơ điện 1 chiều. - Rèn kỹ năng đấu mạch động cơ điện 1 chiều. II. CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM - Xe thí nghiệm số 5 - Xe thí nghiêm số 1 - Nguồn điện 1 chiều - Đồng hồ đọ tốc độ. III. NỘI DUNG 1. Quan sát kết cấu đọc nhãn hiệu xác định các lượng định mức. 2. Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm. 3. Ghi lại các thông số kỹ thuật. IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1. Đấu nối theo sơ đổ thí nghiệm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.