TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1861/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ MA-RỐC VỀ HỢP TÁC DU LỊCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1861 QĐ-TTg Hà Nội ngày 11 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ MA-RỐC VỀ HỢP TÁC DU LỊCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị quyết Phiên họp Chính phủ ngày 13 tháng 9 năm 2012 Xét đề nghị của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại công văn số 236 TTr-BVHTTDL ngày 21 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc về hợp tác du lịch. Điều 2. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Bộ cơ quan liên quan tổ chức thực hiện sau khi Hiệp định nêu trên có hiệu lực. Điều 3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại cho việc phê duyệt Hiệp định trên theo quy định hiện hành. THỦ TƯỚNG Nơi nhận - Các đồng chí thành viên Chính phủ - Văn phòng Chủ tịch nước để b c - Các Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Ngoại giao Tư pháp Công an - VPCP các PCN Trợ lý TTCP Các Vụ TH TKBT PL KGVX KTTH Lưu VT QHQT 3 Nguyễn Tấn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.