TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1382/QĐ-BNV

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ THIỆN TÂM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ | BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1382 QĐ-BNV Hà Nội ngày 28 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ THIỆN TÂM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 61 2012 NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Căn cứ Nghị định số 30 2012 NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội quỹ từ thiện Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Thiện tâm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận Quỹ Thiện tâm đủ điều kiện hoạt động. Điều 2. Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Thiện tâm nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm các ông bà có tên sau 1. Ông Lê Khắc Hiệp Chủ tịch Hội đồng 2. Bà Phạm Hồng Linh Phó Chủ tịch Hội đồng 3. Bà Mai Hương Nội Thành viên Hội đồng. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Thiện tâm Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và các ông bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨTRƯỞNG Nơi nhận - Như Điều 4 - Bộ trưởng Bộ Nội vụ để b c - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Công an - UBND TP Hà Nội - Lưu VT TCPCP. Nguyễn Tiến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.