TAILIEUCHUNG - Giáo trình quản trị doanh nghiệp part 8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị doanh nghiệp part 8', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | . Chính sách thay thê tín dụng Trong hoạt động kinh doanh để tránh các rủi ro tín dụng do việc huy đông vốn vay đem lại. Doanh nghiệp có thể sử dụng đến các chính sách tài chính thay thế tín dụng. - Chính sách thay thế tín dụng bằng thuê mua leasing Tín dụng thuê mua ỉà việc doanh nghiệp tạo vốn bàng cách thuê trang bị. vật tư công cụ và tài sản cố định khác sử dụng cho kinh doanh. Có thể nói đây là hình thức tạo vốn khá phổ biến cho hệ thống tài chính các nước kinh tế thị trường phát triển. Với hình thức này doanh nghiệp được sử dụng vốn như chính mình là người sở hữu với giá thuê định trước trong hợp đồng. Sau thời hạn hợp đồng thuê mua. doanh nghiệp có quyền trả lại tài sản đã thuê hoặc mua với giá còn lại hoặc tiếp tục thuê với giá thỏa thuận mởi. Các hình thức thuể mua chủ yếu gồm Tín dụng thuê mua truyền thống như vừa trình bày trên đây . Chuyển nhượng cho thuê là hình thức mà Công ty tín dụng thuê mua xuất vốn mua trang thiết bị theo yêu cầu của doanh nghiệp sau đó cho doanh nghiệp thuê lại trang thiết bị căn cứ vào hợp đồng tín dụng thuê mua. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với công ty tín đụng thuê mua có thể được mô tả ở hình sau Hĩnh Các quan hệ phát sinh trong tín dụng thuê mua 107 Với hình thức này doanh nghiệp ỉà người thứ ba song vẫn có quyền hạn sử dụng giữ gìn và hoàn toàn có khả năng thanh toán trước mắt. Nó giúp doanh nghiệp sử dụng vốn đúng mục đích khi nào doanh nghiệp có cầu vê sử dụng máy móc thiết bị cụ thể mới đặt vấn để thuê mua và chỉ ký hợp đồng thuê mua trong khoảng thời gian sử dụng thích hợp. Doanh nghiệp không chỉ nhận được máy móc thiết bị mà còn nhận được tư vấn đào tạo hướng dần kỹ thuật cần thiết từ doanh nghiệp thực hiện chức năng thuê mua. Mặt khác doanh nghiệp sử dụng thiết bị có thể giảm được tỷ lệ nợ vốn vì tránh phải vay ngân hàng thương mại. Trong quá trình sử dụng thiết bị doanh nghiệp sử dụng có thể thoả thuận tái thuê với doanh nghiệp có chức nang thuê mua tức là doanh nghiệp sử dụng bán một phần tài sản thiết bị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.