TAILIEUCHUNG - giáo trình SQL server 7.0 phần 6

Sch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/ + [ LOG ON { [,.n]} ] : ChØ ®Þnh LOGON_name ::= ( [ NAME = logical_file_name, ] FILENAME = 'os_file_name' [, SIZE = size] [, MAXSIZE = { max_size | UNLIMITED } ] [, FILEGROWTH = growth_increment] ) [,.n] ::= FILEGROUP filegroup_name [,.n] Cc nhãm lÖnh xo : T−¬ng tù nh− trªn nÕu cã tån t¹i lÖnh thiÕt lËp th× sÏ tån t¹i lÖnh xo . + DROP View View_name AS Select Statemant + DROP Procedure + DROP default + DROP Index + DROP Rule.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN