TAILIEUCHUNG - giáo trình SQL server 7.0 phần 6

Sch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/ + [ LOG ON { [,.n]} ] : ChØ ®Þnh LOGON_name ::= ( [ NAME = logical_file_name, ] FILENAME = 'os_file_name' [, SIZE = size] [, MAXSIZE = { max_size | UNLIMITED } ] [, FILEGROWTH = growth_increment] ) [,.n] ::= FILEGROUP filegroup_name [,.n] Cc nhãm lÖnh xo : T−¬ng tù nh− trªn nÕu cã tån t¹i lÖnh thiÕt lËp th× sÏ tån t¹i lÖnh xo . + DROP View View_name AS Select Statemant + DROP Procedure + DROP default + DROP Index + DROP Rule.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.