TAILIEUCHUNG - Giáo trình quản trị doanh nghiệp part 6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị doanh nghiệp part 6', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Hoạt động chuyến giao công nghệ có hai bên tham gia và có yếu tô quyết định là công nghệ mới. - Hoạt động chuyển giao công nghệ không chi bao gồm chuyến nhượng phương tiện vật chất kỹ thuật hữu hình mà điều quan trọng là phải đào tạo. huấn luyện đé người lao động nắm sử dụng thành thạo công nghệ nhập và làm thích nghi cải tiến công nghệ nhập. . Hình thức chuyển giao câng nghệ Có hai hình thức chủ yếu của việc chuyến giao công nghệ là chuyên giao dọc và chuyến giao ngang. Chuyển giao dọc là đưa kốt quá nghiên cứu khoa học đã được hoàn thành giai đoạn sản xuất thử chứ không phải chì mới được kết luân trong phòng thí nghiệm vào sán xuất. Còn chuyên giao ngang là chuyên giao một công nghệ hoàn thiện chỉ tạo ra dược những sân phấm đang có uy tín trên thị trường từ nơi này nước này sang nơi khác nước khác từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp có thể áp dụng cả hai hình thức hoặc chi một trong hai hình thức chuyển giao công nghệ trên. Dù áp dụng hình thức nào cũng phái tính đen hiệu quả của đồng vốn đầu tư và khâ năng cạnh tranh cùa sản phẩm trên thị trường. Chuyển giao công nghệ còn được thực hiện bằng con đường khác tuy không quan trọng quyết định bằng con đường thị trường công nghệ tà những cuộc tham quan nghiên cứu khảo sát ở nước ngoài những hội nghị khoa học quốc tế các sách báo đã công bố các cuộc hội thảo khoa học triển lãm và hoạt động tình báo. Các cơ sở sản xuất kinh doanh có thể tranh thủ tận dụng những thời cơ này. . Các phương thức chuyển giao cóng nghệ Các phương thức chuyển giao công nghệ cho bỉêt cách thức tiến hành các hoạt động chuyển giao. Có thể phân loại theo các cách sau - Mua bán giấy phép Bên xuất khấu công nghệ chuyển nhượng quyển sử dụng công nghệ cho bên nhập. Nội dung bao gồm chuyên nhượng dộc quyền công nghệ riêng và quyền sử dụng nhãn hiệu. Đây là con đường chủ yếu và hình thức cao cấp để nhập công nghệ. Điều kiện áp dụng là Bên nhận công nghệ cần phải có trình độ công nghệ và nãng lực triển khai công nghệ cần

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.