TAILIEUCHUNG - Giáo trình quản trị doanh nghiệp part 5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị doanh nghiệp part 5', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 2 QUẢN TRỊ NHÂN sự KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP Mục tiêu Sau khi đọc xong chương này người đọc có thể - Hiểu khái niệm về quản trị nhởn sự trong doanh nghiệp. - Nhận biết tầm quan trọng quan điểm vai trồ nội dung và nguyên tắc của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. - Mô tâ quá trình hoạch định nguồn và công tác tuyển chọn nhân sự trong doanh nghiệp. - Hiểu vai trỏ nội dung của quàn trị khoa học kỹ thuật trong doanh nghiệp. - ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong doanh nghiệp. I- QUẢN TRỊ NHÂN sự TRONG DOANH NGHIỆP 1. Quan điểm vai trò và nội dung của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp . Khái niệm về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp bao gồm một hệ thống những phương pháp nhầm quản trị có hiệu quả nhất về lượng và chất nguổn nhân lực của doanh nghiệp đảm bảo lợi ích và sự phát triển toàn diện của người lao động trong doanh nghiệp và góp phần nàng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nói một cách cụ thể hơn Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp là hể 62 thống những hoạt động những phương pháp cách thức tổ chức có liên quan đến việc tuyển chọn đào tạo phát triển động viên người lao động nhằm sử dụng có hiệu quả nhất sức lao động. . Các quan điểm vai trò nội dung và nguyên tắc của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp . Các quan điểm quản trị nhân sự Nhận thức đúng đắn các quan điểm quản trị nhân sự có ý nghĩa quan trọng trong việc định ra phương pháp cách thức quản trị. Các quan điểm cơ bản đó là - Xây dựng cơ chê quản trị nhân sự trong doanh nghiệp một cách khoa học trên cơ sở tăng cường vai trò chủ thể sử dụng lao động của doanh nghiệp. - Phân phối hợp lý nguồn nhân lực thực hiện đúng đắn chế độ hợp đổng với người lao động trong doanh nghiệp. - Tìm tạo việc làm và bảo đảm quyền nghĩa vụ lao động cho mọi người trong doanh nghiệp trên cơ sở bĩnh đẳng. - Bảo đảm sự phát triển toàn diện người lao động để tái sản xuất giản đơn và mở rộng sức lao động. Vai trò của quản trị nhân sự trong doanh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.