TAILIEUCHUNG - Chương II:Thanh toán quốc tế

Thanh toán quốc tế Nội dung chương II Khái niệm thanh toán quốc tế Kết cấu của cán cân thanh toán quốc tế Các cán cân bộ phận Việc ghi chép trên bảng cán cân thanh toán QT Nguyên tắc bút toán Các biện pháp điều chỉnh cán cân thanh toán CHƯƠNG 2 CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ 8/27/2008 Cán cân thanh toán quốc tế 2 Khái niệm thanh toán quốc tế Là việc thu chi của một nước trong các lĩnh vực kinh tế tài chính dẫn đến việc tăng giảm ngoại hối của một nước trong một thời gian nào đó. Thực chất của TTQT là. | Thanh toán quốc tế CHƯƠNG 2 CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ Khái niệm thanh toán quốc tế Là việc thu chi của một nước trong các lĩnh vực kinh tế tài chính dẫn đến việc tăng giảm ngoại hối của một nước trong một thời gian nào đó. Thực chất của TTQT là thanh toán trực tiếp giữa những người cư trú Resident và phi cư trú Non-Resident . 8 27 2008 Cán cân thanh toán quốc tế 3 Cán cân thanh toán quốc tế Nội dung chương II Khái niệm thanh toán quốc tế íí Kết cấu của cán cân thanh toán quốc tế íí Các cán cân bộ phận íí Việc ghi chép trên bảng cán cân thanh toán QT íí Nguyên tắc bút toán íí Các biện pháp điều chỉnh cán cân thanh toán 8 27 2008 Cán cân thanh toán quốc tế Khái niệm cán cân thanh toán quốc tế Cán cân thanh toán quốc tế CCTTQT là bảng đối chiếu giữa những khoản tiền mà nước ngoài trả cho một nước và những khoản tiền mà nước đó trả cho nước ngoài trong một thời kỳ nhất định. Cán cân thanh toán quốc tế là bảng tổng hợp thống kê ghi chép một cách có hệ thống các giao dịch kinh tế giữa người cư trú với người không cư trú trong một thời kỳ nhất định thường là 1 năm. 8 27 2008 Cán cân thanh toán quốc tế 1 Thanh toán quốc tế KÉT CÁU CỦA CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TÉ Cán cân vãng lai - CA current account Cán càn thương mại . Xuất khẩu hàng hoá Nhập khẩu hàng hoá Cán càn dịch vụ Xuất khẩu dịch vụ Nhập khẩu dịch vụ Cán càn thu nhập Thu nhập trả cho người lao động Thu nhập từ vốn đầu tư Lợi tức cổ tức trái tức. Cán càn di chuyển một chiều Cán cân vốn - KA Cán càn vốn ngắn hạn Tín dụng thương mại Giao dịch giấy tờ có giá ngắn hạn Cán càn vốn dài hạn Đầu tư của nước ngoài vào trong nước Đầu tư của trong nước ra nước ngoài Sai sót thống kê Cán cân bù đắp chính thức 8 27 2008 Cán cân thanh toán quốc té 5 Hạng mục vốn KA íí Cán cân vốn KA phản ánh di chuyển tiền tệ trong hoạt động tín dụng đầu tư giữa hai nước Bao gồm Cán căn vốn ngắn hạn Tín dụng thương mại Giao dịch giấy tờ có giá ngắn hạn Cán căn vốn dài hạn Đầu tư nước ngoài vào trong nước Đầu tư trong nước ra nước ngoài Chuyển .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.