TAILIEUCHUNG - Giáo trình tuốc bin và nhiệt điện part 6

Trong phần phản lực người ta chọn ρ ≈ 0,5. Tính chất của dòng bao dãy ống phun và cánh động thực tế là giống nhau, và bản thân prôfin ấy thường có kích thước như nhau ( cung cánh, mép cánh .) Khi lựa chọn độ phản lực cần lưu ý rằng, nếu tăng ρ dòng bao quanh cánh động sẽ tốt hơn, dòng sẽ tăng tốc hơn. Vì vậy mà hiệu suất tương đối trên cánh quạt tăng lên. | - 108 - Trong phần phan lực ngưòi ta chon p 0 5. Tính chát cua dong bao day ong phun va canh động thực te la giong nhau va ban thán prôtin áy thường co kích thườc như nhau cung canh mép canh .. Khi lựa chon độ phan lực cán lưu y rằng nệu tăng p dong bao quanh canh động sé tột hờn dong sé tằng tôc hờn. Vì váy ma hiệu suát tường đôi trên canh quạt tằng len. Mằt khac do tằng nhiệt giang trện day canh động một phán hời sé không đi qua no ma lot qua cac khé hờ vì váy ma giam hiệu qua cua táng. Đằc điểm cua táng co độ phan lưc tằng la tằng lưc tac dung len canh quat va đĩa theo hường doc truc. Trong phán tuộc bin điệu đo sé lam cho kệt cáu cua táng phưc tap thêm va co thệ7 giam hiệu qua kinh tệ cua tuộc bin. Chu y rằng khi tằng độ phan lưc p sé giam nhiệt giang ly thuyệt tội ưu u pcQsa1 V ca J opt a 1 p Do đo sé tằng sộ táng va gia thành cua tuộc la việc lưa chon độ phan lưc p la một bai toan kinh tệ - ky thuát Chon ty so tộc độ u ca. Tuy thuộc vao độ phan lưc ma xac định ty sộ tộc độ tội ưu u ca opt nhằm đam bao hiệu suát tường đội cưc đai nm trên canh quat cua táng. Thệ nhưng ngoai cac tẩn thát nằng lường trong cac day canh AhC AhL va tẩn thát bời tộc độ ra AhC2 trong táng con nhiều tộn thát phu khac. Tộn thát phu cang lờn ty sộ tộc độ tội ưu cang tháp. Cung cán lưu y rằng nệu giam u ca u ca t vời cung một tộc độ vong như nhau trong táng sé co nhiệt giang lờn một mằt sé lam giam hiệu suát noL mằt khac giam sộ táng hoằc đường kính cua táng do đo tuộc bin đườc chệ tao ré hờn. Đội vời một sộ táng tuộc bin yệu tộ quan trong đệ7 lưa chon u ca la sư lam việc trong điệu kiện chệ độ lam việc thay độ7i. Xac định kích thước chủ yếu Vời nhiệt giang cua táng đa cho ho ho -2- va ty sộ tộc độ u ca đa chon đường kính cua táng bằng d vẠh u c a Trong đo ho - tính bằng J kg n - tính bằng s-1 - 109 - Trong một số trường hợp khi cho đường kính d co thể xác định nhiệt giang ly thuyểt cua tầng ho - ho 2 5-1 V ndn k ca 7 Tiệt diện ra cua dáy ống phun đối vời chể độ dười ầm tưc

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.