TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH KINH TẾ HỘ VÀ TRANG TRẠI - Chuơng 5. QUẢN LÝ CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT TRONG TRANG TRẠI

Quá trình sản xuất kinh doanh của trang trại là quá trình lập kế hoạch, lựa chọn, kết hợp và chuyển hóa các yếu tố sản xuất, còn gọi là yếu tố đầu vào (đất đai, vốn, lao động. .) theo một quy trình công nghệ nhất định để sản xuất ra các sản phẩm. còn gọi là đầu ra. Thực chất đó chính là quá trình tồ chức và quản lý các yếu tổ sản xuất trong trang trại. Để tiến hành sản xuất kinh doanh, trước tiên trang trại phải có dòng tài chính đi ra thị. | Chuơng 5. QUẢN LÝ CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT TRONG TRANG TRẠI I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ QUẢN LÝ CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT TRONG TRANG TRẠI Quá trình sản xuất kinh doanh của trang trại là quá trình lập kế hoạch lựa chọn kết hợp và chuyển hóa các yếu tố sản xuất còn gọi là yếu tố đầu vào đất đai vốn lao động. . theo một quy trình công nghệ nhất định để sản xuất ra các sản phẩm. còn gọi là đầu ra. Thực chất đó chính là quá trình tồ chức và quản lý các yếu tổ sản xuất trong trang trại. Để tiến hành sản xuất kinh doanh trước tiên trang trại phải có dòng tài chính đi ra thị trường để thuê mua máy móc thiết bị vật tư kỹ thuật và lao động cần thiết cho trang trại. Các yếu tố này tác động lẫn nhau và không thể tách biệt trong quá trình sản xuất. Như vây tổ chức và quản lý các yếu tố sản xuất là nhằm tạo ra các yếu tố sản xuất phục vụ cho nhu cầu sản xuất của trang trại Lập kế hoạch chính xác nhu cầu các yếu tố sản xuất đúng khối lượng và thời điểm mùa vụ là cơ sở quan trọng để duy trì số lượng dự trữ các yếu tố sản xuất ở mức thấp nhất. Điều này đòi hỏi phải lập kế hoạch chính xác chặt chẽ dõi từng loại vật tư từng chi tiết từng nguyên liệu. Mục đích tổng quát của quản trị các yếu tố sản xuất là tổ chức xác định và sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất kinh doanh. Mục đích cụ thể là - Đáp ứng kịp thời nhu cầu các yếu tố sản xuất của trang trại về chủng loại. số lượng chất lượng với giá cả hợp lý. - Giảm thiểu số lượng dự trữ các yếu tổ sản xuất. Cần căn cứ vào khối lượng công việc ở các mùa vụ và định mức kinh tế kỹ thuật để xác định mức dự trữ từng yếu tố hợp lý. - Tăng hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần trả lời câu hỏi xác định lựa chọn và kết hợp yếu tố đầu vào như thế nào để có hiệu quả cao nhất trong sản xuất. Để tổ chức và quản lý tốt các yếu tố sản xuất các trang trại cần phải xác định đúng nhu cầu của từng yếu tố sản xuất trên cơ sở khối lượng công việc theo quý tháng. mùa cả năm và qui trình sản xuất cho từng loại cây trồng vật nuôi. Kinh nghiệm sản xuất của nhà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.