TAILIEUCHUNG - Đề tài môn Thiết lập và Bảo trì Hệ thống mạng

Đề tài 1. Triển khai mô hình Antivirus Server-Client với sản phẩm SAV 10 Đề tài 2. Triển khai hệ thống mạng cho công ty vừa và nhỏ kết hợp ISA 2004. | Đề tài môn Thiết lập và Bảo trì Hệ thống mạng Đề tài 1. Triển khai mô hình Antivirus Server-Client với sản phẩm SAV 10 Đề tài 2. Triển khai hệ thống mạng cho công ty vừa và nhỏ kết hợp ISA 2004 Đề tài 3. Triển khai hệ thống Mail Server với Exchange 2003 Đề tài 4. Triển khai hệ thống Mail Server với Exchange 2007 Đề tài 5. Triển khai hệ thống Mail Server với Exchange 2010 Đề tài 6. Triển khai mô hình Antivirus Server-Client với sản phẩm KOSS (Kaspersky Open Space Security) Đề tài 7. Triển khai hệ thống Mail Server với MDeamon Đề tài 8. Tìm hiểu khái niệm dịch vụ VPN và xây dựng mô hình mạng minh họa khái niệm trên Đề tài 9. Triển khai mô hình Antivirus Server-Client với sản phẩm Symantec EndPoint Protection Đề tài 10. Triển khai DFS trên Windows Server 2008 Đề tài 11. Tìm hiểu khái niệm dịch vụ DHCP và DHCP Relay agent và xây dựng mô hình mạng minh họa khái niệm trên Đề tài 12. Triển khai hệ thống mạng với hệ điều hành Linux Đề tài 13. Tìm hiểu khái niệm dịch vụ Network Address Translation (NAT) và xây dựng mô hình mạng minh họa khái niệm trên Đề tài 14. Triển khai hệ thống mạng kết hợp với ISA 2006 Đề tài 15. Tìm hiểu khái niệm dịch vụ Routing và xây dựng mô hình mạng minh họa cho khái niệm trên Đề tài 16. Tìm hiểu khái niệm dịch vụ FTP và xây dựng mô hình mạng minh họa cho khái niệm trên Đề tài 17. Tìm hiểu khái niệm dịch vụ Proxy và xây dựng mô hình mạng minh họa cho khái niệm trên Đề tài 18. Tìm hiểu hệ thống MS Office Communication Server 2007 và xây dựng mô hình mạng cho doanh nghiệp dựa trên phần mềm trên Đề tài 19. Tìm hiểu hệ thống MS Office Communication Server 2010 và xây dựng mô hình mạng cho doanh nghiệp dựa trên phần mềm trên Đề tài 20. Tìm hiểu khái niệm ảo hóa và xây dựng mô hình ảo hóa trên vmware vsphere Đề tài 21. Tìm hiểu khái niệm Cluster và xây dựng mô hình Cluster trên Vmware

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.