TAILIEUCHUNG - Tổng hợp đề thi thử môn Sinh Học 2011 : Đề số 03

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn sinh học 2011 : đề số 03', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 3 001 Đậu Hà lan có 2n 14. Hợp tử của đậu Hà lan được tạo thành nhân đôi bình thường 2 đợt môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương 84 nhiễm sắc thế đơn. Hợp tử trên là thế đột biến nào sau đây A Thế tứ bội B. Thế tam bội C. Thế 1 nhiễm D. Thế 3 nhiễm 002 Ớ 1 loài hợp tử bình thường nguyên phân 3 lần không xảy ra đột biến số nhiễm sắc thế chứa trong các tế bào con bằng 624. Có 1 tế bào sinh dưỡng của loài trên chứa 77 nhiễm sắc thế. Cơ thế mang tế bào sinh dưỡng đó có thế là A. Thế đa bội chẵn B. Thế đa bội lẻ C Thế 1 nhiễm D. Thế 3 nhiễm 003 Gen M nằm trên NST giới tính X của người qui định nhìn màu bình thường alen lặn tương phản qui định bệnh mù màu. Bố và mẹ đều là thế lưỡng bội và nhìn màu bình thường. Họ sinh được đứa con mang kiếu gen XO và biếu hiện kiếu hình mù màu. Kết luận nào sau đây đúng A. Đứa con sinh ra là con trai. B Đột biến dị bội thế đã xảy ra trong quá trình giảm phân của bố. C. Kiếu gen của mẹ là XMXM. D. Kiếu gen của bố là XMXmY. 004 Gen phân mảnh có A. có vùng mã hoá liên tục. B. chỉ có exôn. C vùng mã hoá không liên tục. D. chỉ có đoạn intrôn. 005 Điều kiện nghiệm đúng đặc chưng của qui luật phân li là A. P thuần chủng về cặp tính trạng tương phản . B. Tính trạng do một gen qui định gen trội át hoàn toàn gen lặn . C. số lượng cá thế con lai phải lớn . D. F2 đồng tính . 006 Hậu quả của dạng đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thế là A. góp phần tăng cường sự sai khác giữa các nhiễm sắc thế trương ứng trong các nòi thuộc cùng một loài . B. gây chết hoặc giảm sức sống . C. làm mất khả năng sinh sản . D. làm tăng hoặc giảm cường độ biếu hiện của tính trạng . 007 Chọn giống động vật bằng công nghệ gen có ưu thế hơn so với tạo giống bằng các biện pháp thông thường là A. Nhanh hiệu quả hơn . B. Giống mới có năng suất và chất lượng cao . C. Có thế sản xuất ra thuốc chữa bệnh cho con người . D. Tất cả . 008 Điếm khó khăn trong việc nghiên cứu di truyền ở người không phải là do A. số lượng người trong một quần thế ít . B. số lượng trong bộ nhiễm sắc

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.