TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1019/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1019 QĐ-TTg Hà Nội ngày 05 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội. 2. Một số chỉ tiêu cụ thể a Giai đoạn 2012 - 2015 - Hằng năm 70 người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau 70 trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật khoảng trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp - 60 trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục. - người khuyết tật trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động được học nghề và tạo việc làm phù hợp. - Ít nhất 50 công trình là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước nhà ga bến xe bến tàu cơ sở khám bệnh chữa bệnh cơ sở giáo dục dạy nghề công trình văn hóa thể dục thể thao nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. - Ít nhất 50 người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc dịch vụ trợ giúp tương đương. - 30 người khuyết tật được trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. - 20 người khuyết tật được hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật 25 người khuyết tật được hỗ trợ tham gia .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN