TAILIEUCHUNG - Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan Vật lý 10

Trọng tâm là các câu hỏi và bài tập về điểm đặt của các lực tác dụng lên vật rắn khi vật rắn cân bằng. Để vật rắn có mặt chân đế cân bằng thì trọng tâm phải luôn nằm trên mặt chân đế. Tư liệu nhấn mạnh về phần trắc nghiệm giúp học sinh luyện tập môn Lý lớp 10 | CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TNKQ - VẬT LÝ 10 - CTNC Chương III. Tĩnh học Vật rắn. Câu 1 Chọn câu phát biểu đúng. A. Trọng tâm là điểm đặt của các lực tác dụng lên vật rắn khi vật rắn cân bằng B. Để vật rắn có mặt chân đế cân bằng thì trọng tâm phải luôn nằm trên mặt chân đế. C. Trọng tâm của bất kì vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật đó D. Các vật rắn có dạng hình học đối xứng trọng tâm là tâm đối xứng của vật Câu 2 Xét một vật rắn đang ở trạng thái cân bằng. Đưa vật dời khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi buông ra nếu A. vật cân bằng ở bất kì vị trí nào mà ta di chuyển vật đến thì vị trí cân bằng đó gọi là cân bằng không bền B. vật lập tức trở về vị trí cân bằng cũ thì vị trí cân bằng đó gọi là cân bằng phiếm định C. vật càng dời xa hơn vị trí cân bằng cũ thì vị trí cân bằng đó gọi là cân bằng không bền D. vật thiết lập một vị trí cân bằng mới thì vị trí cân bằng đó gọi là cân bằng bền Câu 3 Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên cùng một vật rắn là cân bằng A. Ba lực đồng qui B. Ba lực đồng phẳng C. Ba lực đồng phẳng và đồng qui D. Hợp lực của hai trong ba lực cân bằng với lực thứ ba. Câu 4 Một người gánh hai thúng một thúng gạo nặng 300N một thúng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1 2m. Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. Vai người ấy đặt ở điểm cách đầu có thúng gạo một đoạn bằng A. 0 80m. B. 0 72m. C. 0 400. D. 0 48m. Câu 5 Hai lực song song cùng chiều và cách nhau một đoạn 0 2m. Nếu một trong hai lực có giá trị là 13N và hợp lực của chúng có đường tác dụng cách lực kia một đoạn 0 08m. Độ lớn hợp lực là A. 32 5N B. 21 5N C. 19 5N 1 D. 25 6N Câu 6 Nói về sự so sánh giữa điều kiện cân bằng của chất điểm và điều kiện cân bằng của vật rắn hãy chọn câu phát biểu đúng. - .- .- r A. Đều thể hiện F1 F2 F3 0 nhưng đối với chất điểm cần có thêm điều kiện ba lực phải có giá đồng phẳng vật rắn không cần điều kiện này. B. Đều có tổng độ lớn của hai lực cân bằng với lực thứ ba C. Đều có hợp lực bằng 0 chất điểm cần điều kiện ba lực có giá đồng phẳng vật rắn cần thêm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.