TAILIEUCHUNG - Đề thi tuyển sinh đại học môn sinh năm 2011 - mã đề 846

Tham khảo bài viết 'đề thi tuyển sinh đại học môn sinh năm 2011 - mã đề 846', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi có 07 trang ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn SINH HỌC Khối B Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi 846 Họ tên thí sinh . Số báo danh . I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Gen B có 900 nuclêôtit loại ađênin A và có tỉ lệ T 1 5. Gen B bị đột biến dạng thay G X thế một cặp G-X bằng một cặp A-T trở thành alen b. Tổng số liên kết hiđrô của alen b là A. 3599. B. 3601. C. 3899. D. 3600. Câu 2 Giả sử mỗi gen quy định một tính trạng gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết trong các phép lai sau đây phép lai cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình giống với tỉ lệ phân li kiểu gen là A. AaXBXb X AaXbY. B. Aabb X aaBb. C. XAXa X XAY. D. X . ab ab C. 2 và 3 . D. 2 và 4 . C. 1 và 4 . D. 1 và 3 . Câu 3 Cho các nhân tố sau 1 Giao phối không ngẫu nhiên. 2 Chọn lọc tự nhiên. 3 Đột biến gen. 4 Giao phối ngẫu nhiên. Theo quan niệm tiến hoá hiện đại những nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể là A. 1 và 4 . B. 3 và 4 . Câu 4 Cho những ví dụ sau 1 Cánh dơi và cánh côn trùng. 2 Vây ngực của cá voi và cánh dơi. 3 Mang cá và mang tôm. 4 Chi trước của thú và tay người. Những ví dụ về cơ quan tương đồng là A. 2 và 4 . B. 1 và 2 . Câu 5 Cho biết không có đột biến hoán vị gen giữa alen B và b ở cả bố và mẹ đều có tần số 20 . Tính theo lí thuyết phép lai X cho đời con có kiểu gen chiếm tỉ lệ ab aB Ab A. 10 . B. 4 . C. 40 . D. 16 . Câu 6 Theo quan niệm tiến hoá hiện đại giao phối không ngẫu nhiên A. chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể. B. làm xuất hiện những alen mới trong quần thể. C. làm thay đổi tần số alen nhưng không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. D. làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định. Câu 7 Giả sử một tế bào sinh tinh có kiểu gen Dd giảm phân bình thường và có hoán vị gen giữa aB alen B và b. Theo lí thuyết các loại giao tử được tạo ra từ tế bào này là A. ABD AbD aBd abd .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.