TAILIEUCHUNG - Đề thi tuyển sinh đại học môn sinh năm 2011 - mã đề 519

Tham khảo bài viết 'đề thi tuyển sinh đại học môn sinh năm 2011 - mã đề 519', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi có 07 trang Môn SINH HỌC Khối B Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi 519 Họ tên thí sinh . Số báo danh . I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Cho các giai đoạn của diễn thế nguyên sinh 1 Môi trường chưa có sinh vật. 2 Giai đoạn hình thành quần xã ổn định tương đối giai đoạn đỉnh cực . 3 Các sinh vật đầu tiên phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong. 4 Giai đoạn hỗn hợp giai đoạn giữa gồm các quần xã biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau. Diễn thế nguyên sinh diễn ra theo trình tự là A. 1 3 4 2 . B. 1 2 3 4 . C. 1 4 3 2 . D. 1 2 4 3 . Câu 2 Ở một loài thực vật alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Cho cây P có kiểu gen Aa tự thụ phấn thu được F1 tiếp tục cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Biết rằng không có đột biến xảy ra số cây con được tạo ra khi các cây F1 tự thụ phấn là tương đương nhau. Tính theo lí thuyết cây có kiểu hình hoa đỏ ở F2 chiếm tỉ lệ A. 50 0 . B. 37 5 . C. 75 0 . D. 62 5 . Câu 3 Ở một loài thực vật xét hai cặp gen Aa và Bb. Người ta tiến hành lai giữa các dòng thuần về hai cặp gen này để tạo ra con lai có ưu thế lai. Theo giả thuyết siêu trội con lai có kiểu gen nào sau đây thể hiện ưu thế lai cao nhất A. AaBB. B. AABb. C. AABB. D. AaBb. Câu 4 Đặc điểm nào sau đây về sự phân tầng của các loài sinh vật trong quần xã rừng mưa nhiệt đới là đúng A. Các loài thực vật phân bố theo tầng còn các loài động vật không phân bố theo tầng. B. Các loài thực vật hạt kín không phân bố theo tầng còn các loài khác phân bố theo tầng. C. Sự phân tầng của các loài thực vật kéo theo sự phân tầng của các loài động vật. D. Sự phân tầng của thực vật và động vật không phụ thuộc vào các nhân tố sinh thái. Câu 5 Khi nói về hệ sinh thái tự nhiên phát biểu nào sau đây không đúng A. Các hệ sinh thái tự nhiên được hình thành bằng các quy luật tự nhiên và có thể bị biến đổi dưới tác động của con người. B. .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.