TAILIEUCHUNG - Bài tiểu luận "Công ty hợp danh"

Bên cạnh các loại hình doanh nghiệp quen thuộc như Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Luật Doanh nghiệp năm 2005 cũng đề cập đến Công ty hợp danh. Hiện tại, tuy loại hình này không phổ biến tại Việt Nam nhưng Luật Doanh nghiệp 2005 đã có những đổi mới so với Luật Doanh nghiệp 1999 để tạo điều kiện thông thoáng cho công ty hợp danh phát triển hơn nữa trong tương lai. Để hiểu rõ hơn về loại hình doanh nghiệp. | Công ty hợp danh - Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 Mục lục MỞ 1. Khái quát chung về công ty hợp Khái niệm về công ty hợp Nguồn gốc của công ty hợp Đặc điểm của công ty hợp 2. Cơ cấu tổ Hội đồng thành viên .9 Ban giám đốc công Ban Kiểm Một số phòng ban 3. Một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2005 về công ty hợp 4. Tình trạng phát triển của Công ty hợp danh tại Việt KẾT TÀI LIỆU THAM Lớp A6 - Tài chính quốc tế - K46 3 Công ty hợp danh - Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 MỞ ĐẦU Luật Doanh nghiệp năm 2005 ra đời đánh dấu một sự thay đổi lớn trong pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam đồng thời phản ánh được tư tưởng và mục tiêu nổi bật của luật Doanh nghiệp năm 2005 là hình thành một khung pháp lý chung bình đẳng áp dụng thống nhất cho mọi loại hình doanh nghiệp. Bên cạnh các loại hình doanh nghiệp quen thuộc như Công ty TNHH một thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Công ty cổ phần Doanh nghiệp tư nhân Luật Doanh nghiệp năm 2005 cũng đề cập đến Công ty hợp danh. Hiện tại tuy loại hình này không phổ biến tại Việt Nam nhưng Luật Doanh nghiệp 2005 đã có những đổi mới so với Luật Doanh nghiệp 1999 để tạo điều kiện thông thoáng cho công ty hợp danh phát triển hơn nữa trong tương lai. Để hiểu rõ hơn về loại hình doanh nghiệp này nhóm sinh viên lớp Anh 6 chúng tôi đã chọn đề tài Công ty hợp danh dưới góc nhìn của Luật Doanh nghiệp năm 2005 . Bài tiểu luận này sẽ đưa đến một cái nhìn tổng quan về Công ty hợp danh và được chia làm 4 phần Phần 1 Khái quát chung về Công ty hợp danh. Phần 2 Cơ cấu tổ chức của công ty. Phần 3 So sánh Luật Doanh nghiệp 1999 và Luật Doanh nghiệp 2005 về Công ty hợp danh. Phần 4 Tình trạng phát triển của Công ty hợp danh tại Việt Nam. Lớp A6 - Tài chính quốc tế - K46 4 Công ty hợp danh - Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 Bài tiểu luận này chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót rất mong cô giáo và các bạn đóng góp ý kiến.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
38    2    0