TAILIEUCHUNG - BÀI GIẢNG HỌC MÔN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

TSCĐ HH : Là những TLLĐ có hình thái vật chất, có đủ tiêu chuẩn của TSCĐ về giá trị và thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý. | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
204    5    0    10-08-2020
49    3    0    10-08-2020
1    8    0    10-08-2020
7    5    0    10-08-2020
443    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN