TAILIEUCHUNG - Tự học iLife - p 23

Làm việc với iMovie '09 Chia sẻ một Movie ● iMovie phát hành bộ phim. Nó có thể mất vài phút hoặc vài giờ để xuất bản một dự án tùy thuộc vào kích thước của bộ phim và tốc độ kết nối Internet của bạn. Sau khi bộ phim được công bố, hiển thị một hộp thoại xác nhận iMovie. ● Bấm thiệu với bạn bè để mời những người khác để xem phim. ● Click View để xem các bộ phim trên trang web vào tài khoản MobileMe của bạn | WORKING WITH iMOVIE 09 1 chapterll iMovie publishes the movie. It may take minutes or hours to publish a project depending on the size of the movie and the speed of your Internet connection. After the movie is published iMovie displays a confirmation dialog. Click Tell a Friend to invite others to view the movie. Click View to view the movie on the Web at your MobileMe account. 9 Click OK to close the dialog. Sharing a Movie How can I have more control when exporting my project You can choose the Export Using QuickTime option and have precise control over the format and compression settings. o Click Share and then Export Using QuickTime. The Save Exported File As dialog opens. 2 Select a file format. 3 Click Options to open the Movie Settings. Note The settings available depend on the file format. This example shows settings for a QuickTime movie. 4 Click Settings to adjust video compression and other video settings. 5 Click Settings to adjust audio compression and other audio settings. Save exported flic a Save A - Skiing mov QD 1 Q Saved Movies 01 5 Video Setting Movie Selling Quality Dimensions 9 Ox io Current n Desktop rjj mike Appllcatl. Documents f Hailoween_motxie m4v r Halloween Today. 7 52 PM today. 7 51 PM Today. 7 51 PM Today. 7J PM Allow Transcoding wl Sound Settings sample rate. 100 kHa Sjrn iir M e 16-hi Channel Stereo L ft Fxport Movie to QuickTime Movie Use Most Récent Settings New Folder Cancel ệ-- Save _ Prepare for Internet Streaming 203 Publish a Movie to YouTube You can publish your movie to YouTube the popular video-hosting site. Once your movie is published to YouTube you can send the YouTube Web address to friends and family. You can also make the movie publicly available to other YouTube viewers. To use this feature you must have a YouTube account. Visit to sign up. Publish a Movie to YouTube O Open the project that you want to publish. 2 Click Share. 3 Click YouTube. 4 Select your .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
5    6    0
3    7    0