TAILIEUCHUNG - Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA

. Bài mới: a- Hoạt động 1: Giới thiệu bài Mục tiêu: HS nắm được mục tiêu + Nghe giới thiệu và tên bài học mà các em sẽ học. Nêu mục tiêu giờ học và ghi tên bài lên bảng b- Hoạt động 2: Ôn tập các bảng chia Mục tiêu: Như mục tiêu 1 của bài. Cách tiến hành: + 2 học sinh lên bảng làm bài, học | Bài dạy ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA A. MụC TIÊU. Giúp học sinh Ôn tập các bảng chia. Biết tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2 3 4 phép chia hết . B. Đồ DÙNG DạY HọC. C. CÁC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS tra bài cũ Gọi học sinh lên bảng làm bài 1 2 3 10 Nhận xét chữa bài và cho điểm hs 3 học sinh lên bảng. 2. Bài mới a- Hoạt động 1 Giới thiệu bài Mục tiêu HS nắm được mục tiêu và tên bài học mà các em sẽ học. Nêu mục tiêu giờ học và ghi tên bài lên bảng b- Hoạt động 2 Ôn tập các bảng chia Mục tiêu Như mục tiêu 1 của bài. Cách tiến hành Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng các bảng chia 2 3 4 5. Yêu cầu học sinh tự làm bài tập 1 a vào vở sau đó yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau. c- Hoạt động 3 Thực hiện chia Nghe giới thiệu 2 học sinh lên bảng làm bài học sinh cả lớp làm vào vở nhẩm các phép chia có số bị chia là số tròn trăm Mục tiêu Như mục tiêu 2 của bài. Cách tiến hành Hướng dẫn học sinh nhẩm sau Có 24 cái cốc được xếp đều vào đó yêu cầu các em tự làm bài 1 4 hộp. Hỏi mỗi có bao nhiêu cái phần b cốc Yêu cầu học sinh nhận xét bài 24 cái cốc của bạn Nghĩa là 24 cái cốc thành 4 phần Chữa bài và cho điểm học sinh. bằng nhau. Bài 3 Tìm số cốc trong mỗi chiếc hộp . Gọi 1 học sinh đọc đề bài . 1 học sinh lên bảng làm bài học sinh cả lớp làm vào vở. Có tất cả bao nhiêu cái cốc Giải Xếp đều vào 4 hộp nghĩa là như Số cốc trong mỗi chiếc hộp la 0 thế nào 24 4 6 cái cốc Đáp số 6 cái .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.