TAILIEUCHUNG - Practical GIS Analysis - Chapter 1

Đây là một cuốn sách về các công cụ phân tích GIS. Phần cứng của phân tích GIS là tìm hiểu mà các công cụ sử dụng để giải quyết vấn đề GIS của bạn. Một khi bạn đã học được khái niệm như thế nào những công cụ làm việc, sau đó bạn có thể chỉ cần tra cứu cú pháp chính xác cho việc sử dụng các công cụ GIS cụ thể của bạn. Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Hãy tưởng tượng rằng bạn có một chủ đề dòng suối, và một chủ đề đa giác sở hữu. Bạn muốn. | Practical GIS Analysis 2002 Taylor Francis About the Author David L. Verbyla is an Associate Professor of GIS Remote Sensing with the Department of Forest Sciences University of Alaska. He has a . from Cook College Rutgers University in Wildlife Management an . from Michigan State University in Park and Recreation Resources and a . from Utah State University in Forest Resources with minors in Applied Statistics and Soil Science. Dr. Verbyla has taught GIS workshops and university courses at Utah State University University of New Hampshire University of Idaho University of Montana and the University of Alaska. 2002 Taylor Francis Practical GIS Analysis David L. Verbyla London and New York 2002 Taylor .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.