TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Tín dụng ngân hàng cho khu vực kinh tế tư nhân ở các nước đang phát triển "

Bài viết tập trung vào phân tích vai trò của hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho khu vực kinh tế tư nhân. Đồng thời tác giả cũng phân tích những rào cản hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của khu vực tư nhân ở các nước đang phát triển. Bài viết tập trung vào phân tích vai trò của hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho khu vực kinh tế tư nhân. Đồng thời tác giả cũng phân tích những rào cản hạn chế khả năng tiếp cận tín. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 9-16 Tín dụng ngân hàng cho khu vực kinh tế tư nhân ở các nước đang phát triển Trần Quang Tuyến Khoa Kinh tế Chính trị Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thuỷ Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 15 tháng 09 năm 2008 Tóm tắt. Bài viết tập trung vào phân tích vai trò của hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho khu vực kinh tế tư nhân. Đồng thời tác giả cũng phân tích những rào cản hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của khu vực tư nhân ở các nước đang phát triển. So với các nguồn vốn khác mà khu vực tư nhân có thể tiếp cận vốn ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng ở các nước đang phát triển bởi những ưu thế riêng có của hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó bài báo cũng phân tích chi tiết những nguyên nhân cản trở khả năng tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng ở các đang phát triển và trong đó tác giả đã làm rõ những rào cản thuộc về môi trường chính sách nói chung môi trường tín dụng nói riêng. Do vậy các giải pháp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng cần được tập trung vào việc cải cách doanh nghiệp Nhà nước mở cửa hệ thống ngân hàng. Hơn nữa các giải pháp cũng cần hướng tới tạo dựng môi trường tín dụng thuận lợi thông qua cơ chế cung cấp thông tin minh bạch cải cách chính sách đất đai và thủ tục hành chính . 1. Vai trò của vốn ngân hàng với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân Hệ thống tài chính ở mỗi quốc gia đều cơ bản dựa trên nền tảng bao gồm các tổ chức trung gian tài chính mà trong đó ngân hàng có vai trò quan trọng và thị trường tài chính. Tuy nhiên tại mỗi nước lại có cấu trúc tài chính khác nhau và hiện nay có thể chia làm hai mẫu hình cấu trúc tài chính cơ bản là hệ thống tài chính dựa vào thị trường chứng khoán market - based or security - dominated financial system và hệ thống tài chính dựa vào hệ thống ngân hàng bank - based or bank - dominated financial system 1 . Mỗi loại cấu trúc lại có các ưu và nhược điểm khác nhau và về mặt định tính thì cách phân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.