TAILIEUCHUNG - debian gnu linux bible phần 10

Đầu tiên là để cung cấp cho mỗi tên miền ảo một địa chỉ IP trong các máy chủ tên miền (DNS) và gán địa chỉ IP cho máy Linux. (Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc thêm một địa chỉ IP cho máy tính trong chương 5) Đối với sử dụng Internet, các tên miền và số IP phải được đăng ký và thực tế. chiếm | 600 Debian GNU Linux Bible Table C-9 continued Package Description nntp A NNTP server for use with C News nntpcache 1 non-free News proxy cache nntpcache-dev-doc 1 non-free NNTPCACHE source code documentation pan Pimp A Newsreader Uses GTK looks like Forte Agent peruser 4b33-6 Suite for offline reading and composing of Usenet articles post-faq Post periodic FAQs to Usenet newsgroups postit A program sending news semi-gnus 1 . 19990528cvs-9 Replacement of Gnus with gnus-mime for SEMI slrn Threaded news reader fast for slow links slrn-ja Threaded news reader fast for slow links Japanese version slrnpull Pulls a small newsfeed from an NNTP server statnews Extracts some useful statistics out of a newsgroup strn non-free Scanning threaded Usenet news reader based on trn and rn suck Small newsfeed from an NNTP server with standard NNTP commands t-gnus Latest branch of Semi-gnus with New Features task-news-server Usenet news server tin 1 non-free Threaded Internet news reader trn non-free Threaded Usenet news reader based on rn uucpsend Additional front end for uucp batching Other OS s and file systems Software to run other operating system programs and to use their filesystems are in Table C-10. Appendix C Debian Packages 601 Table C-10 Other OS and filesystem utilities Package Description apple2 contrib Apple II Emulator atari-fdisk-cross Partition editor for Atari running on non-Atari atari800 contrib Atari Emulator for svgalib X curses cdrdao 1 Write audio- or mixed-mode CD-Rs in disk-at-once mode cdrecord 3 A command-line CD DVD writing tool cdrtoaster Tcl Tk front-end for burning cdrom cdwrite CD writing tool for Orange Book CD-R drives dosemu The Linux DOS Emulator dosfstools Utilities to create and check MS-DOS FAT filesystems gcombust .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.