TAILIEUCHUNG - Nghị định Số 04 /2006/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấ y phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh _ | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    3    0    12-08-2020
95    5    0    12-08-2020
5    2    0    12-08-2020
18    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN