TAILIEUCHUNG - MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Để tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ của Hội đồng thời đề ra nhiệm vụ chủ yếu của Hội trong nhiệm kỳ mới và bầu ra Ban chấp hành Hội khoá , Ban chấp hành Hội khoá . đã họp và thống nhất báo cáo tổng kết về tổ chức, hoạt động của Hội nhiệm kỳ và phương hướng tổ chức, hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội khoá , dự kiến nhân sự và chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc tổ chức Đại hội | MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ .(tên hội) . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (V/v đề nghị tổ chức đại hội nhiệm kỳ của Hội .) , ngày tháng năm . Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Để tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ của Hội đồng thời đề ra nhiệm vụ chủ yếu của Hội trong nhiệm kỳ mới và bầu ra Ban chấp hành Hội khoá , Ban chấp hành Hội khoá . đã họp và thống nhất báo cáo tổng kết về tổ chức, hoạt động của Hội nhiệm kỳ và phương hướng tổ chức, hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội khoá , dự kiến nhân sự và chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc tổ chức Đại hội. Ban chấp hành Hội khoá dự kiến chương trình Đại hội gồm các nội dung sau: 1. . 2. 3. Ban chấp hành Hội khoá . gửi đến UBND thành phố các văn bản sau: 1. Chương trình Đại hội; 2. Báo cáo tổng kết về tổ chức, hoạt động của Hội nhiệm kỳ . và phương hướng tổ chức, hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới; 3. Điều lệ (sửa đổi); 4. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội khoá ; 5. Bản quy chế bầu đại biểu chính thức dự Đại hội; 6. Bản quy chế bầu cử . Ban chấp hành Hội khoá kính báo cáo UBND thành phố để Hội được tổ chức Đại hội nhiệm kỳ . vào ngày . tháng . năm /. T/M BAN CHẤP HÀNH HỘI (Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
118    7    0