TAILIEUCHUNG - MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Để góp phần giúp đỡ các bạn thành viên và cộng tác viên trong cuộc thi viết tiểu luận, clb sẽ đưa ra cho các bạn một mẫu đề cương chi tiết để các bạn tham khảo: | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    11    0    13-08-2020
16    12    0    13-08-2020
7    4    0    13-08-2020
3    4    0    13-08-2020
194    5    0    13-08-2020
5    4    0    13-08-2020
281    8    1    13-08-2020
59    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN