TAILIEUCHUNG - Đề thi trắc nghiệm môn mạng máy tính

Đánh dấu tất cả các câu có nội dung đúng về giao thức ( Protocol) a. Giao thức quy định cách thức liên kết ( communication) trao đổi thông tin trong mạng máy tính. b. giao thức được phân theo từng tầng c. giao thức là bộ quy ước, quy tắc quy định cách thức xử lý số liệu | NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN MẠNG MÁY TÍNH Câu 1. Đánh dấu tất cả các câu có nội dung đúng A. Mạng máy tính Computer Network - là một hệ thống các máy tính kết nối với nhau để thực hiện các công việc chung. B. Mạng máy tính là quá trình đi dây cáp mạng và cài đặt máy chủ. C. Mạng máy tính là hệ thống máy tính phân tán Distributed System . D. Mạng máy tính là hệ thống tính toán theo mô hình Client-Server. Câu 2. Đánh dấu tất cả các câu có nội dung đúng A. Mô hình Client - Server bao gồm các máy tính ngang hàng. B. Mô hình Client - Server hoạt động theo quá trình truy vấn và trả lời query - reply . C. Mô hình Client - Server bao gồm các máy chủ server và những người sử dụng Client liên kết với nhau. D. Mô hình Client-Server là hệ thống máy tính phân tán. E. Mô hình Client-Server gồm 3 lớp - lớp truy nhập lớp giữa Middleware và lớp máy chủ. Câu 3. Mạng không dây bao gồm các mô hình nào dưới đây đánh dấu tất cả phương án đúng A. Mạng FDDI Fibre Distributed Data Interface . B. Mạng 10Base-T. C. Mạng IEEE . D. Mạng ISDN Integrated Services Digital Network . Câu 4. Đánh dấu tất cả các câu có nội dung đúng về giao thức Protocol A. Giao thức quy định cách thức liên kết communication trao đổi thông tin trong mạng máy tính. B. Giao thức được phân theo từng tầng. C. Giao thức là bộ quy ước quy tắc quy định cách thức xử lý số liệu. D. Giao thức là mô hình phân tầng. Câu 5. Đánh dấu các tầng trong mô hình tham chiếu ISO OSI A. Tầng liên mạng Internet Layer . B. Tầng truy nhập Access Layer . C. Tầng liên kết Data Link Layer . D. Tầng phương tiện Medium Layer . E. Tầng ứng dụng Application Layer . F. Tầng lõi Core Layer . Câu 6. Đánh dấu các tầng trong mô hình tham chiếu TCP IP A. Tầng liên mạng Internet Layer . B. Tầng truy nhập Access Layer . C. Tầng phân phối Distribution Layer . D. Tầng biểu diễn Presentation Layer . E. Tầng ứng dụng Application Layer . F. Tầng lõi Core Layer . Câu 7. Đơn vị dữ liệu DU tại tầng liên kết Data Link gọi là gì A. Frames - Khung B. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN