TAILIEUCHUNG - KẾ HOẠCH MARKETING 3

Mô tả các chương trình dành cho khách hàng thân thuộc Chương trình dành cho khách hàng thân thuộc gồm có các loại chính sau: · Chương trình tặng thưởng: tặng các phẩn thưởng cho khách hàng mua nhiều lần bằng các hình thức tặng điểm hay phiếu nhận quà, có thể hoán đổi thành các sản phẩm khác. | Phương tiện Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 In ấn Truyền thanh V V Truyền hình V V V Ngoài trời Sự kiện Quan hệ công chúng quảng bá Trực tuyến V V BẢNG 4. Kế hoạch sử dụng phương tiện truyền thông Quảng cáo loại A Diễn giải T uần hoàn HOẶC số lượng in HOẶC số lần làm HOẶC số lần lắp đặt HOẶC thời gian phát song lượng thính giả HOẶC số sự kiện. Quảng cáo loại B Diễn giải T uần hoàn HOẶC số lượng in HOẶC số lần làm HOẶC số lần lắp đặt HOẶC thời gian phát song lượng thính giả HOẶC số sự kiện V Quảng cáo loại C Diễn giải T uần hoàn HOẶC số lượng in HOẶC số lần làm HOẶC số lần lắp đặt HOẶC thời gian phát sóng lượng thính giả HOẶC số sự kiện Quảng cáo loại D Diễn giải T uần hoàn HOẶC số lượng in HOẶC số lần làm HOẶC số lần lắp đặt HOẶC thời gian phát sóng lượng thính giả HOẶC số sự kiện. 21 Các chương trình dành cho khách hàng thân thu ôc Mô tả các chương trình dành cho khách hàng thân thuộc Chương trình dành cho khách hàng thân thuộc gồm có các loại chính sau Chương trình tặng thưởng tặng các phẩn thưởng cho khách hàng mua nhiều lần bằng các hình thức tặng điểm hay phiếu nhận quà có thể hoán đổi thành các sản phẩm khác. Chương trình cảm tạ tặng cho các khách hàng thân thuộc các sản phẩm hay dịch vụ kèm theo hoặc các loại tôn vinh khác. Chương trình đối tác cộng tác với công ty khác để tặng cho khách hàng thân thuộc cách đối xử đặc biệt về sản phẩm của công ty đó. Chương trình giảm giá Tặng sản phẩm với giá được giảm hay miễn phí một khi khách hàng mua hàng đạt đến một số tiền nào đó. Chương trình thu hút Tiền tệ hoá sự quan tâm của khách hàng qua việc hỗ trợ các hoạt động tại địa phương sự kiện hay các tổ chức từ thiện tính trên mỗi lần mua cùa khách hàng. Dịch vụ và Hỗ trợ khách hàng Nhận biết các yếu tố chủ yếu về dịch vụ và hỗ trợ khách hàng có liên quan đến chiến lược tiếp thị. Chỉ ra tất cả yếu tố trong dịch vụ khách hàng J Giờ giấc phục vụ khách hàng J Mức độ và phương thức của dịch vụ hỗ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.