TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp "Rủi ro trong thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam"

Thực trạng rủi ro trong thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương. | V BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LUẬN VÃN V Rủi ro trong thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại các ngân hang thương mại Việt Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn này là do ban thân tự nghiên cứu và thực hiện theo sự hựờng dàn khoa hoc cua Tiên Sĩ Lê Thành Làn. Càc thong tin so liệu đê thực hiện đê tài chu yếu lấy từ tự liệu cua một so ngàn hàng từ nguon Ngàn hàng Nhà nựớc và từ mọt so tap chí chuyên ngành. Toi hoàn toàn chịu tràch nhiêm vê tính phàp ly quà trình nghiên cựu khoa hoc cua luàn vàn này. Tp. Ho Chí Minh ngày 03 thang 02 nàm 2010 Ngựời cam đoan Lê Tựờng Vy MỤC LỤC DANH MỤC CAC BANG Sơ Đồ BiEụ Đồ DANH MỤC CAC chữ VIET TAT PHAN MƠ đAụ CHƯƠNG 1 LY LỤẬN CHUNG VE PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ VA RỤI Rồ TRỒNG THANH TồAN XỤAT KHAỤ THEồ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG Giơi thiệu ve phương thức thanh toan tín dụng chứng Khai niệm ve phương thức tín dụng chứng Xệt tứ góc độ ngân hàng .1 Xệt tứ góc độ thương mài quóc tệ .2 Định nghĩa vệ thứ tín dụng thệộ điệụ 2 UCP 600 .3 Càc bện tham già giàó dịch thệộ phương thức Tín dụng chứng tứ . .3 Nhứng qụy định quóc tệ điệụ chỉnh phứơng thức tín dụng chứng Qụy trình nghiệp vụ thành tóàn tín dụng chứng Giài đóàn mơ L C Issụàncệ phàsệ .6 Giài đóàn thức hiện L C ụtilizàtión phàsệ .7 Phan loai L C. 8 Phàn lóại thệó nghĩà vụ và tràch nhiệm cụà ngứơi mơ L Phàn lóài thệó thơi hàn thành Phàn lóài thệó cóng Cac rui ro trong nghiệp vụ thanh toan xuất khẩu theo phương thưc tín dụng chứng Khài niệm vệ rụi Rủi ró tróng nghiệp vụ thành tóàn xụất khẩụ thệó phương thức tín dụng chứng Rụi ró qụóc Rủi ró tín Rụi ró hói Rụi ró tàc nghiệp vệ phíà nhà xụất Rụi ró dó nhà nhàp Rụi ró tàc nghiệp vệ phíà ngàn Cac nguyện nhan dan đen rui ro trong thanh toan xuat kha u theo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.