TAILIEUCHUNG - Bài giảng: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (ĐH SPKT Hưng Yên)

Chủ nghĩa Mác – Lênin“ là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của , và sự phát triển của ; được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng;. | Trong phạm vi tương đối ổn định của một hình thức kinh tế- xã hội xác định, lực lượng sản xuất của xã hội được bảo tồn, không ngừng được khai thác- sử dụng và phát triển trong quá trình sản xuất. Sự phù hợp đó làm địa bàn cho lực lượng sản xuất phát triển, nhưng chính sự phát triển của lực lượng sản xuất lại luôn luôn tạo ra khả năng phá vỡ sự thống nhất của những quan hệ sản xuất từ trước tới nay đóng vai trò là hình thức kinh tế- xã hội cho sự phát triển của nó. Những quan hệ sản xuất này, từ chỗ là những hình thức phù hợp và cần thiết cho sự phát triển của lực lượng sản xuất đã trở thành những hình thức kìm hãm sự phát triển đó, nó đã tạo ra một mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Mâu thuẫn này phát triển lên đỉnh cao, khi đó cách mạng xã hội nổ ra để giải quyết. Chính nhờ các cuộc cách mạng xã hội mà những quan hệ sản xuất cũ của xã hội được thay thế bằng quan hệ sản xuất mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của lực lượng sản xuất, mở đường cho sản xuất phát triển.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.