TAILIEUCHUNG - Báo cáo: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng ip tiếp cận công nghệ internet thế hệ mới

Với sự phát triển của Internet về phạm vi cũng như loại hình ứng dụng, giao thức nền IPv4 chắc hẳn sẽ không thể đáp ứng được trong tương lai không xa. IPv6 đang được nghiên cứu và đưa ra như là sự lự chọn duy nhất cho sự phát triển tiếp tục của Internet. Khuyến nghị về công nghệ IP phiên bản 6 đã được IETF đưa ra dưới dạng tài liệu RFC 1752 từ 17/11/1994. Sau đó, vào 10/8/1998, IETF đã đưa ra những tiêu chuẩn về nguyên lý của IP phiên bản 6 dưới dạng Draft Standard | BỘ BUƯ CHÍNH VIÊN THÔNG Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 122 Hoàng Quốc Việt Hà Nội Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật Đề tài cấp nhà nước NGHIÊN cứu PHÁT TRIEN VÀ ÚNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ MẠNG IP TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ INTERNET THẾ HỆ MỚI MÃ số KC Đỗ Trung Tá 5866 06 6 2006 Hà Nội 12-2003 Đề tài KHCN cấp nhà nước Danh sách những người thực hiện TT Họ và tên Cơ quan công tác Nhánh 1 Định hướng phát triển công nghệ IP trên mạng viễn thông A Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Hạo Bửu Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện B Cán bộ tham gia nghiên cứu 1 KS. Nguyễn Cương Hoàng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 2 TS. Đinh Văn Dũng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 3 KS. Nguyễn Trung Thành Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện C Cộng tác viên 1 Nguyễn Trọng Dũng Nhánh 2 Biên soạn các tiêu chuẩn giao tiếp kết nối trên mạng IP A Chủ nhiệm đề tài Ths. Phạm Quốc Huy Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện B Cán bộ tham gia nghiên cứu 1 Ths. Trần Trọng Tuệ Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 2 Ths. Nguyễn Hoàng Hải Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 3 KS. Nguyễn Mạnh Cường Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 4 KS. Phan Trí Tuệ Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện C Cộng tác viên Nhánh 3 Phát triển hệ thống Gateway Gatekeeper VoIP và thử nghiệm A Chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Văn Dũng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện B Cán bộ tham gia nghiên cứu 1 KS. Nguyễn Trung Thành Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 2 KS. Thái Quang Tùng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 3 KS. Biện Văn Quang Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 4 KS. Ngu yễn Thế Trung Công ty Điểm Tựa 5 KS. Nguyễn Hoàng Linh Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 6 KS. Phạm Văn Hùng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện C Cộng tác viên 1 Trần Bá Thái Công ty NetNam 2 ThS. Lê Minh Quang Công ty VDC Đề tài KHCN cấp nhà nước 3 ThS. Nguyễn Đức Quy Công ty VDC 4 KS. Nguyễn Cao Phương Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 5 ThS. Phạm Việt Cường Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện Nhánh 4 Quy hoạch phát triển mạng và dịch vụ Internet Việt Nam đáp ứng nhu cầu hiện tại và định hướng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.