TAILIEUCHUNG - Chuyên đề tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty Ngọc Anh – 4

Số phát sinh trong tháng 59225 18/4/2005 Ghế dây hội trường 3 chỗ 59225 18/4/2005 Ghế hội trường 59231 19/04/2005 Người mua trả nợ tiền hàng 511 33311 511 33311 111 511 33311 27/04/2005 Mua chịu 25 cái ghế dây 5 chỗ 3. Số dư cuối tháng Người ghi sổ (Ký) Kế toán trưởng (Ký) Thủ trưởng (Ký) Chuyên đề tốt nghiệp Công ty cổ phần Ngọc Anh SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (TK131 - Cửa hàng Phương Tú) Loại ngoại tệ: . | Chuyên đề tốt nghiệp Công ty cổ phần Ngọc Anh SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA TK131 - Bách hoá Thanh Xuân Loại ngoại tệ VNĐ ĐVT Đồng Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số Dư SH NT Nợ Có Nợ Có 1. Số dư đầu tháng 2. Số phát sinh trong tháng 59225 18 4 2005 Ghế dây hội trường 3 chỗ 511 33311 59225 18 4 2005 Ghế hội trường 511 33311 59231 19 04 2005 Người mua trả nợ tiền hàng 111 511 33311 27 04 2005 Mua chịu 25 cái ghế dây 5 chỗ 3. Số dư cuối tháng Người ghi sổ Ký Kế toán trưởng Ký Thủ trưởng Ký 82 Chuyên đề tốt nghiệp Công ty cổ phần Ngọc Anh SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA TK131 - Cửa hàng Phương Tú Loại ngoại tệ VNĐ ĐVT Đồng Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số Dư SH NT Nợ Có Nợ Có 1. Số dư đầu tháng 2. Số phát sinh trong tháng 59229 18 4 2005 Ghế hội trường 12 cái 511 33311 59229 18 4 2005 Ghế dây hội trường 5 chỗ 6 cái 511 33311 59229 19 04 2005 Ghế dây hội trường 3 chỗ 15 cái 511 33311 52929 20 4 2005 Ghế lim mặt tựa đệm đỏ 511 3331 3332 59235 31 04 2005 Người mua trả nợ tiền hàng 1111 Cộng phát sinh 3. Số dư cuối tháng Người ghi sổ Ký Kế toán trưởng Ký Thủ trưởng Ký 83 Chuyên đề tốt nghiệp Cụ thể Ghế hội trường Error x 82 Ghế dây hội trường 5 chỗ Error x 47 Ghế dây hội trường 3 chỗ Error x 33 Ghế lim mặt tựa đệm đỏ Error x 38 Công ty cổ phần Ngọc Anh CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 30 tháng 4 năm 2005 Số 04 Nội dung Số hiệu TK Số tiền Ghi chú Nợ Có Trả lương NV bán hàng 6411 334 Trích BHYT BHXH CPBH 6412 3382 3383 3384 Chi phí vật liệu bao bì 6412 111 Trích khấu hao TSCĐ 6414 214 Chi phí tiếp khách chào hàng 6417 111 Cộng x x . Chi phí quản lý doanh nghiệp . Nội dung chi phí quản lý

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.