TAILIEUCHUNG - Điếc và cách phát hiện – Phần 2

Tại gia đình và ở hầu hết các cơ sở y tế tuyến dưới không có dụng cụ để kiểm tra thính lực vì thế có thể dùng giọng nói để phát hiện điếc. Các bước tiến hành: Đứng cách bệnh nhân 1 cánh tay ra phía sau, chếch về 1 bên ¯ Yêu cầu bệnh nhân đè lên nắp tai bên kia ¯ Lần lượt nói thầm nhiều từ ¯ Nếu bệnh nhân nhắc lại đúng, tai đang thử Þ nghe bình thường ¯ Đổi tai thử ¯ Nếu bệnh nhân không nhắc lại được, tiếp tục thử bằng cách phát ra nhiều từ ở giọng bình thường . | rx Ấ A r 1 1 r À 1 X r l Ầ Điêc và cách phát hiện - Phần 2 2. ĐÁNH GIÁ THÍNH Lực BẰNG GIỌNG NÓI Tại gia đình và ở hầu hết các cơ sở y tế tuyến dưới không có dụng cụ để kiểm tra thính lực vì thế có thể dùng giọng nói để phát hiện điếc. Các bước tiến hành Đứng cách bệnh nhân 1 cánh tay ra phía sau chêch về 1 bên Yêu cầu bệnh nhân đè lên nắp tai bên kia Lần lượt nói thầm nhiều từ Nếu bệnh nhân nhắc lại đúng tai đang thử I nghe bình thường Đổi tai thử Nếu bệnh nhân không nhắc lại được tiếp tục thử bằng cách phát ra nhiều từ ở giọng bình thường Nếu bệnh nhân nhắc lại đúng tai đang thử I điếc nhẹ Đổi tai thử Nếu bệnh nhân không nhắc lại được tiếp tục thử bằng cách phát ra nhiều từ ở giọng nói lớn Nếu bệnh nhân nhắc lại đúng tai đang thử p điếc trung bình Đổi tai thử Nếu bệnh nhân không nhắc lại được tiếp tục thử bằng cách hét ra nhiều từ ở sát .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.