TAILIEUCHUNG - Nghiệp vụ ngân hàng - Chương 7: Những vấn đề chung về bao thanh toán

Nghiệp vụ bao thanh toán là hình thức tài trợ cho những khoản thanh toán chưa đến hạn từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa dịch vụ, đó chính là hoạt động mua bán nợ. | TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ KHOA NGAÂN HAØNG CHƯƠNG 7 NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN Khái niệm: Nghiệp vụ bao thanh toán là hình thức tài trợ cho những khoản thanh toán chưa đến hạn từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa dịch vụ, đó chính là hoạt động mua bán nợ. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BAO THANH TOÁN Seller Buyer Factor I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BAO THANH TOÁN CÁC BÊN THAM GIA TRONG NGHIỆP VỤ BTT: 2. Các chủ thể tham gia trong hoạt động BTT: Đơn vị bao thanh toán – Factor: là người thực hiện việc mua bán các khoản nợ và các dịch vụ khác liên quan đến mua bán nợ, bao gồm: các ngân hàng, công ty tài chính. Người bán - Client, Seller, Exporter: là các đơn vị sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ, là người sở hữu hợp pháp những khoản nợ chưa đến hạn thanh toán. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BAO THANH TOÁN 2. Các chủ thể tham gia trong hoạt động bao thanh toán: Người mua - Debtor, Buyer, Importer: là các đơn vị sản xuất kinh doanh, đó chính là người mua hàng hóa hay nhận các dịch vụ cung ứng, là người phải trả cho các khoản nợ. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BAO THANH TOÁN 3. Các loại hình bao thanh toán: Phân loại theo ý nghĩa bảo hiểm rủi ro: - Bao thanh toán truy đòi: là loại hình bao thanh toán, theo đó đơn vị BTT có quyền đòi lại số tiền đã ứng trước cho bên bán hàng khi bên mua hàng không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán khoản phải trả. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BAO THANH TOÁN 3. Các loại hình bao thanh toán: Phân loại theo ý nghĩa bảo hiểm rủi ro: - Bao thanh toán miễn truy đòi: là loại hình BTT, theo đó đơn vị BTT chịu toàn bộ rủi ro khi bên mua hàng không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán các khoản phải trả. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BAO THANH TOÁN 3. Các loại hình bao thanh toán: Phân loại theo phạm vi thực hiện: Bao thanh toán trong nước: Bao thanh toán trong nước là loại hình BTT dựa trên hợp đồng mua bán hàng hóa, trong đó bên bán hàng và bên mua hàng là những đơn vị cư trú trong nước. Bao thanh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN