TAILIEUCHUNG - Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng - Chương 5: Nghiệp vụ chiết khấu

Chiết khấu giấy tờ có giá là nghiệp vụ mua lại giấy tờ có giá từ người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán. Chiết khấu là loại hình tín dụng gián tiếp trong đó ngân hàng sẽ trả trước cho các giấy tờ có giá khu chưa đến hạn với điều kiện người xin chiết khấu phải chuyển nhượng quyền sở hữu giấy tờ có giá đó cho ngân hàng | TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ KHOA NGAÂN HAØNG CHƯƠNG 1 NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ 1. Khái niệm: - Chiết khấu giấy tờ có giá là nghiệp vụ mua lại giấy tờ có giá từ người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán. - Chiết khấu là loại hình tín dụng gián tiếp, trong đó ngân hàng sẽ trả trước cho các giấy tờ có giá khi chưa đến hạn với điều kiện người xin chiết khấu phải chuyển nhượng quyền sở hữu giấy tờ có giá đó cho ngân hàng. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU 2. Ý nghĩa Người xin chiết khấu : Chuyển đổi giấy tờ có giá thành tiền một cách nhanh nhất. Ngân hàng chiết khấu - Mang lại thu nhập cho ngân hàng. - Tăng dự trữ thứ cấp của ngân hàng. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU 3. Đối tượng chiết khấu: Hối phiếu Tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, công trái, sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi: - Trả lãi sau. - Trả lãi trước. - Trả lãi định kỳ. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU 4. Điều kiện chiết khấu đối với giấy tờ có giá: - Thuộc quyền sở

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    4    0    12-08-2020
6    6    0    12-08-2020
2    7    1    12-08-2020
1    2    0    12-08-2020
87    5    1    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN