TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 13

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 13 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1(2 điểm) Nêu khái niệm cây? đường đi trên cây? chiều cao của cây? Hãy vẽ một cây và minh họa trên cây đó. Viết dạng cài đặt cây bằng danh sách các con của mỗi đỉnh. Câu 2(4 điểm ) Cho một cây nhị phân tìm kiếm lưu các sinh viên, mỗi nút trên cây lưu các thông tin của một sinh viên, các thông tin cần quản lý của sinh viên: số báo danh(duy nhất cho mỗi sinh viên), họ tên, lớp. Giả sử khóa của nút là trường số báo danh. 1. Hãy viết dạng cài đặt cây đã cho bằng con trỏ, gốc của cây được trỏ bởi con trỏ R. 2. Với dạng cài đặt trên viết các thủ tục tương ứng với các yêu cầu sau: Tạo cây nhị phân tìm kiếm có n đỉnh (n là số nguyên dương nhập từ bàn phím) Loại bỏ đỉnh khóa là x trên cây Cài đặt phép toán thêm đỉnh có khóa x 3. Anh(chị) hãy nêu cách tìm kiếm một sinh viên có trên cây hay không, nếu biết tên của sinh viên mà không biết khóa(sbd) của sinh viên đó Câu 3 (2 điểm) Cho biểu thức E = (2*x+y)*(5*a - b)3 a) Hãy vẽ cây nhị phân T biểu diễn biểu thức trung tố E như trên b) Muốn có biểu thức dạng tiền tố, dạng hậu tố thì phải duyệt cây T theo thứ tự nào? Kết quả duyệt ? Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    10-08-2020
5    4    0    10-08-2020
131    5    0    10-08-2020
174    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0