TAILIEUCHUNG - Thủ tục cho tàu biển nước ngoài quá cảnh

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cho tàu biển nước ngoài quá cảnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục cho tàu biên nước ngoài quá cảnh Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cảng vụ Hàng hải và đại diện của Cảng vụ Hàng hải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cảng vụ Hàng hải và đại diện của Cảng vụ Hàng hải Cơ quan phối hợp nếu có Biên phòng Hải quan kiểm dịch y tế kiểm dịch động vật kiểm dịch thực vật. Cách thức thực hiện Người làm thủ tục phải gửi qua Fax hoặc bằng phương tiện điện tử cho Cảng vụ Hàng hải. Chậm nhất sau 24 giờ sau khi trở lại bờ người làm thủ tục có trách nhiệm nộp đầy đủ các giấy tờ phải nộp bản chính và các giấy tờ phải xuất trình bản sao có xác nhận của thuyền trưởng và dấu của tàu . Thời hạn giải quyết Chậm nhất 02 giờ kể từ khi người làm thủ tục đã nộp xuất trình các giấy tờ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Theo biểu phí ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 1. Phí Trọng tải 98 2008 QĐ-BTC ngày 98 2008 QĐ-BTC. 04 11 2008 của Bộ Tài chính. Theo biểu phí ban hành kèm Phí bảo đảm theo Quyết định số Quyết định số 2. hàng hải 98 2008 QĐ-BTC ngày 98 2008 QĐ-BTC. 04 11 2008 của Bộ Tài chính. 3. Phí hoa tiêu Theo biểu phí ban hành kèm Quyết định số Tên phí Mức phí Văn bản qui định nếu sử dụng theo Quyết định số hoa tiêu 98 2008 QĐ-BTC ngày 04 11 2008 của Bộ Tài chính. 98 2008 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Người làm thủ tục nộp hồ sơ tại Cảng vụ Hàng hải hoặc Nộp hồ sơ 1. tại Văn phòng đại diện của Cảng vụ Hàng hải tại cảng đề nghị biển nơi tàu quá cảnh 2. - Cảng vụ Hàng hải hoặc đại diện của Cảng vụ Hàng hải tiếp nhận hồ sơ thẩm định cấp phép quá cảnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    2    0    12-08-2020
5    4    0    12-08-2020
4    5    0    12-08-2020
42    5    0    12-08-2020
3    5    0    12-08-2020
2    2    0    12-08-2020
5    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN