TAILIEUCHUNG - Bài tập Microsoft Word

Tài liệu tham khảo Bài tập Microsoft Word | Câu 6 Trình bày những quan điểm của HCM về nhữn phẩm chất đạo đức cơ bản của con người việt nam trong giai đoạn mới. Trung với nước hiếu với dân Theo HCM nước là nước của dân và dân là chủ của đất nước . vì vậy trung với nước hiếu với dân thể hiện trách nhiệm của dân của nước dối với sự nghiệp

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    2    0    10-08-2020
11    6    0    10-08-2020
5    3    0    10-08-2020
7    7    0    10-08-2020
8    4    0    10-08-2020
240    3    0    10-08-2020
13    6    0    10-08-2020
8    4    0    10-08-2020
1    4    0    10-08-2020
6    3    0    10-08-2020