TAILIEUCHUNG - Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bảng khen của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải

Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bảng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ Cờ thi đua và Bảng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị | Mau số 1- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảng khen của Thủ tướng Chính phủ Cờ thi đua của Chính phủ Cờ thi đua và Bảng khen cấp Bộ ban ngành đoàn thể Trung ương tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 1 ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tỉnh thành phố ngày. . . . tháng . . . năm . . . . BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng. . 2 I. Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị 1- Đặc điểm. tình hình . - Tên đơn vị ghi đầy đủ không viết tắt . - Địa điểm trụ sở chính - Quá trình thành lập - Tóm tắt cơ cấu tổ chức phòng ban đơn vị trực thuộc tổng số cán bộ công chức nhân viên chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên trình độ chuyên môn nghiệp vụ. các tổ chức đảng đoàn thể những đặc điểm chính của đơn vị địa phương về điều kiện tự nhiên xã hội những thuận lợi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. - Cơ sở vật chất 3 . 2- Chức năng. nhiêm vụ Những chức năng nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận . II- Thành tích đạt được 1- Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao của cơ quan đơn vị và đối tượng tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua Khen thưởng Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 9 2005 của Chính phủ. Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể về năng suất chất lượng hiệu quả công tác so với các năm trước hoặc so với lần khen thưởng trước đây việc đổi mới công tác quản lý cải cách hành chính các sáng kiến kinh nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế xã hội đối với Bộ ban ngành địa phương và cả nước 4 . 2- Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất công tác 3 - Thực hiện các nhiệm vụ khác 5 . 4 - Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới nêu ngắn gọn . III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận 6 . Thủ trưởng đơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    7    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN